פתח דבר

עמוד:8

אחר כך מלכים ולצדם פקידות בכירה והנהגה צבאית ; ולבסוף , פחות ( יהודים ) מטעם השלטון האימפריאלי , מכאן , ו"זקנים" וכוהנים גדולים , מכאן . פרק הזמן הנסקר כאן , שהוא עיקרה של תקופת המקרא , היה תקופה פורמאטיבית בתולדות ישראל , שמכוח התהליכים הדמוגראפיים והרוחניים שהתחוללו במהלכה נקבע מעמדה של הארץ כארץ ישראל בתודעה ההיסטורית והדתית של העם לדורותיו . כידוע , לצד בני ישראל נמצאו בארץ בתקופה הנדונה גם עמים אחרים . אולם רישומי קורותיהם המועטים — רובם הגיעו לידינו דרך האספקלריה הישראלית של הספרות המקראית — והממצאים הארכיאולוגיים המשקפים פיסות קטנות בלבד של מסכת תרבותם החומרית אינם מספיקים כדי לצייר בנפרד את המציאות המדינית והחברתית של עמים אלה . לפיכך , לא נותר לנו אלא להביא ידיעות אחדות על אודותם , ואף זאת בזיקה לעם ישראל . בהתאם לכך מוצגות כאן תולדות הארץ על פי התקופות והשלבים העיקריים בהיסטוריה המדינית חברתית של עם ישראל . במחקר ההיסטוריה בעשרות השנים האחרונות התגבשו — בעיקר לאור התפתחויות בתחומי הארכיאולוגיה והסוציולוגיה — תיאוריות שונות על אודות ראשיתו של עם ישראל בארצו . המשותף לתיאוריות הללו , שכולן דוחות את התמונה העולה מספרי במדבר-יהושע , שלפיה היו בואם של בני ישראל לארץ והיאחזותם בה פרי מסע כיבוש , קצר יחסית , במסגרת כלל לאומית , והן מתארות אותם כתהליך מורכב שנמשך כמה דורות , אשר רבות מנסיבותיו עלומות מעינינו . סקירת תהליכי ההתנחלות בארץ בכרך זה מיוסדת על ממצאי המחקר הארכיאולוגי , ובמיוחד הסקרים האזוריים שנערכו בשיטתיות בעשור האחרון בחבלי התנחלותם של שבטי ישראל ואחדים משכניהם באזורי הארץ השונים . עדויות מקראיות על תקופה זו , במיוחד רשימות יחס , משקפות תהליכים חברתיים שהתחוללו במהלך ההיאחזות וההתגבשות של הקבוצות השונות . לתיאור המציאות היישובית , המדינית והחברתית העולה מן המחקר המודרני צורפו בכרך זה שתי סקירות על התמונה המקראית של ראשית העם וזיקתו לארצו ועל תולדותיו בתקופת התנחלותו . תמונה זו של שבטים היוצאים ממצרים והולכים לארצם שהובטחה לאבות האומה ובמעמד הר סיני , שבו נכרתה ברית בין ה' לעמו , היא תשתיתה של התודעה ההיסטורית של עם ישראל לדורותיו . הופעת "שופטים" מושיעים לעם בעתות מצוקה במהלכה של תקופת ההתנחלות היא חלק מאותה תפיסה היסטורית הבאה לידי ביטוי בספר שופטים . בתקופת המלוכה הישראלית , החופפת ברובה את תקופת הבית הראשון , התפתחה הפעילות הספרותית בקרב חוגים שונים בישראל — ממלכתיים , כוהניים מקדשיים , נבואיים וחוגי חכמים . פירותיה , שכונסו במקרא והמהווים את רובו , הם המקור הבסיסי לידיעתנו את תולדות ישראל וארצו למן ייסוד הממלכה המאוחדת ועד לנפילתן של הממלכות האחיות שנתפלגו ממנה . מצירוף הממצאים האפיגראפיים והארכיאולוגיים שנתגלו בארץ ישראל , במסופוטמיה ובמצרים — בעקבות חקירת הארצות הללו ועתיקותיהן זה למעלה ממאה שנה — אל הנתונים המקראיים עולה תמונה ססגונית ודינאמית של ההתרחשויות המדיניות , הרוחניות , החברתיות והיישוביות בארץ במאות העשירית עד ראשית השישית לפני הספירה . זהו הפרק המתועד ביותר בתולדות הארץ בעת העתיקה . הנתונים הכרונולוגיים שבמקורות האשוריים והבבליים וסינכרוניזאציה בינם ובין יתר הנתונים שבידינו מאפשרים לקבוע בדיוק מוחלט את זמנם של אירועים

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר