תוכן העניינים

עמוד:יא

תו כ ן ה ע ני י נ י ם | יא 1 . 2 . 4 . 5 תיאור המבנים המקבילים שיש בהם חזרה 136 2 . 2 . 4 . 5 שני סוגים נוספים של מבנים שיש בהם חזרה 140 6 . סיכום 143 נספחים א . שיחות מקורפוס המחקר שלא הובאו כמובאות בספר 149 ב . נספחים לפרקי הספר 172 1 . השוואת מצאי השיחות במחקר זה למצאי המחלוקות במאמר של מאיר ( נספח לפרק 3 ) 172 2 . חילופי הדברים בקורפוס של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ( נספח לחלק 1 . 4 ) 174 3 . הצדדים המידיינים בקורפוס של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ( נספח לסעיפים 1 . 2 . 4 — 2 . 2 . 4 ) 175 4 . תבניות הצגת הדעה בקורפוס של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ( נספח לסעיף 3 . 2 . 4 ) 175 5 . השימוש בגופים דקדוקיים המתייחסים למוען ולנמען בקורפוס השיחות ( נספח לתת-סעיף 2 . 4 . 2 . 4 ) 179 6 . רצף השיח הקודם לשיחת המשא ומתן ההלכתי ( נספח לסעיף 1 . 1 . 5 ) 180 7 . פעולות הדיבור בשיחות המשא ומתן ההלכתי ( נספח לחלק 2 . 5 ) 181 8 . הצמדים השיחתיים בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ( נספח לסעיף 1 . 3 . 5 ) 182 9 . טיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ( נספח לסעיף 1 . 4 . 5 ) 183 ביבליוגרפיה 185 מפתחות מפתח המילים, צירופי המילים והתבניות 195 מפתח הנושאים והמושגים 197

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר