תוכן העניינים

עמוד:י

י | 2 . 4 האפיונים הבסיסיים של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה 32 1 . 2 . 4 סוגי הצדדים המידיינים בשיחות 33 2 . 2 . 4 שמות הצדדים המידיינים בשיחות 34 3 . 2 . 4 תבניות הצגת הדעה בשיחות 35 4 . 2 . 4 השימוש בפנייה ובגופים בשיחות 41 1 . 4 . 2 . 4 השימוש בפנייה 41 2 . 4 . 2 . 4 השימוש בגופים דקדוקיים המתייחסים למוען ולנמען 43 5 . ניתוח השיחות של המשא ומתן ההלכתי במשנה : היבטים מתחומי חקר השיח, הפרגמטיקה, ניתוח השיחה והרטוריקה 45 1 . 5 היבטים מתחום חקר השיח 46 1 . 1 . 5 רצף השיח הקודם לשיחת המשא ומתן ההלכתי 46 2 . 1 . 5 הופעה של שיחת משא ומתן הלכתי בתוך סיפור 49 3 . 1 . 5 הסיום של יחידת השיח של שיחת המשא ומתן ההלכתי 50 2 . 5 היבטים מתחום הפרגמטיקה 58 1 . 2 . 5 פעולות הדיבור המשמשות בחלק הראשון של חילוף הדברים 59 2 . 2 . 5 פעולות הדיבור המשמשות בחלק השני של חילוף הדברים 64 3 . 2 . 5 פעולות הדיבור בכלל חילופי הדברים שבשיחות המשא ומתן ההלכתי 68 3 . 5 היבטים מתחום ניתוח השיחה 76 1 . 3 . 5 הצמדים השיחתיים בחילופי הדברים 77 2 . 3 . 5 המהלכים הטיעוניים בחילופי הדברים 82 1 . 2 . 3 . 5 המהלכים הטיעוניים בחילופי הדברים בעלי שני החלקים 87 2 . 2 . 3 . 5 המהלכים הטיעוניים בחילופי הדברים משיחות שבהן כמה חילופי דברים 97 4 . 5 היבטים מתחום הרטוריקה 105 1 . 4 . 5 טיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי 108 1 . 1 . 4 . 5 המצאי של טיעוני הקל וחומר בקורפוס המחקר 111 2 . 1 . 4 . 5 התבניות התחביריות של טיעוני הקל וחומר 112 3 . 1 . 4 . 5 מאפייני שיח של טיעוני הקל וחומר 126 2 . 4 . 5 מבנים מקבילים שיש בהם חזרה בשיחות המשא ומתן ההלכתי 134 י | ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר