פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:491

הגיע הוליד" לירושלים כאיש צעיר בתחילת דרכו . תחום התמחותו העיקרי היה התכנון העירוני המפורט , כמקובל באותם ימים בערים המודרניות במערב , ולא מחשבות ורעיונות פילוסופיים הגותיים בנושאי תכנון ערים . בארץ הוא עסק בעיקר בעבודה מעשית : הוא הכין תכניות בניין ערים לירושלים וליישובים רבים אחרים , והיה פעיל בנושאי תכנון עירוני רבים בארץ . כן תכנן מספר מבנים חשובים בירושלים ובמקומות נוספים בארץ ואף בירדן ובלבנון . _הולידיי לא העריך את שלוש התכניות לירושלים שקדמו לבואו - של מקליין , גדס ואשבי - כתכניות מספיקות לתכנון ובנייה עירונית . לכל היותר הוא ראה בהן מדריכי ביניים לצורכי הוצאת אישורי בנייה . כבר בישיבה הראשונה של ועדת התכנון המקומית שבה השתתף , בספטמבר , 1922 דרש שייערך סקר מקיף ומיפוי מדירתי מפורטים של אזור העיר ירושלים , וסירב להכין כל תכנית בניין עיר מפורטת לפני שסקר כזה יבוצע . הוא קיווה שהסקר יבוצע בתקופה קצרה , אך הדבר ארך מספר שנים . בסוף 1924 הסתיימה עבודת השטח שהניבה מיפוי מפורט וסיכומים רבים , אך עתה עברו הנתונים לגופים שונים לבדיקות , דבר שלקח שוב זמן רב . במקביל אמנם החל הולידיי עובד גם על תכנית העיר שלו , וב 28 בדצמבר 1925 אף הציגה לראשונה לפני ועדת התכנון העירונית הירושלמית , אך שוב עברו כמה שנים עד שהתכנית עברה את כל תהליכי הבדיקה והאישורים הנוספים הנחוצים . למעשה רק בשנים 1929 ו 1930 היא החלה מקבלת תוקף . התכנית של הולידיי התייחסה כבר לעיר שגודל אוכלוסייתה כ 250 , 000 נפש ; עם שטח מוניציפלי של כ 40 קמ"ר ושטח מתוכנן של כ 63 קמ"ר . היא כללה שלוש מפוח בקנה מידה 1 : 10 , 000 כדלהלן : ( 1 ) מפת שלד לדרכים בשלוש רמות - עורקי כניסה לעיר , דרכים ראשיות ודרכים משניות , וכן דרכים טבעתיות ; ( 2 ) מפת שלד לאזורים תפקודיים - מגורים , תעשייה , מסחר , שטחים פתוחים , שמורות טבע ושטחי מבנים ציבוריים ( 3 ) ; מפה של אזורים ארכאולוגיים . לתכנית נלווה טקסט מפורט של תקנות שניתן להן תוקף משפטי . כן עיבד הולידיי במסגרת תפקידו כיועץ העיר , שורה של תכניות לקטעים וחלקים שונים בתוך העיר . תכניתו הכללית של הולידיי לעיר ירושלים היא בעצם תכנית בניין ערים מפורטת ראשונה לעיר זו . יש בה שינויים וחידושים רבים בהשוואה לתכניות הקודמות לעיר , של מקליין , של גדס ושל אשבי , שהיו בעצם תכניות אב רעיוניות מנחות , המבטאות כיוונים ומגמות בלבד ( לתכנית המתוקנת של אשבי משנת 1922 כבר היה אמנם מעמד חוקתי , אך היא הייתה כללית מאוד . ( לעומתן , תכנית הולידיי היא תכנית מתאר סטטוטורית מפורטת המגדירה בבירור מה מותר ומה אסור בנושאים של ייעודי קרקע , צפיפות הבנייה , זכויות הבנייה , הגובה והחומרים . 154 ראה כנידון הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 525-452 על פעילותו באזור חיפה ראה גילברט _וסוסנובסקי ( לעיל הערה , ( 72 עמ י . 140-123 לאחרונה נתפרסמו מכתבי אשתו של הולידיי מירושלים בספר שערך הבן ג"רן 1 111€5 ! 1 > 1 _? ? 401011111 . ) _? ו / _ז { 11111 / 1 $ וו _0 _/?; ז . א . _/<' 1 \ זי 1 ! ן 10111 _< _11 )' , 1 _^?( 1 _>?? 5 £ . 1 _6 _^ ¥ 01 _^ 1997 _א _^ ח _^ 1 ח _£ 10 ח ( _60 . 10 0 . 1-10111 < 13 > ' . _1-0 ובו פרטים מעניינים על חיי המשפחה בירושלים והערות אגב על המבנים שכבנייתם היה הולידיי מעורב . 155 על תהליך המיפוי של ירושלים באותן שנים ראה ד גביש , קרקע ומפה , מהסדר קרקעות למפת ארץ ישראל , , 1948-1920 ירושלים , 1991 עמי 156 . 112-108 ביגר ( לעיל הערה , ( 129 עמי 157 . 32 קנדל ( לעיל הערה , ( 2 עמי ; 19-17 שפירא ( לעיל הערה , ( 2 עמי ; 164-144 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 461-436

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר