פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:483

רשמית פקודת תכנית בניין ערים ראשונה . פקודת אב זו חייבה הן את הערים הן את הממשל לדאוג להוצאת פקודות בניין ערים מקומיות . ביוני 1921 הוכרזו ירושלים וחיפה כערים ראשונות בארץ לצורך פקודת בניין ערים . כן הוחלט על הקמת ועדות לתכנון ערים : ועדה ארצית וועדות עירוניות לתכנון מקומי . הוועדה העירונית הראשונה , זו של העיר ירושלים , הוקמה עוד קודם , בינואר . 1921 הרכב הוועדה הארצית הראשונה לתכנון ערים היה כדלהלן : בראשה הנציב העליון אשר בידו השליטה על קביעת הרכב הוועדה , על תקנותיה לאזורי התכנון השונים , ועל אישור הצעות תכנון ערים . בוועדה ישבו המזכירים - הראשי , המשפטי והכספי , מנהלי המחלקות לבריאות ולעבודות ציבוריות , היועץ העירוני של ירושלים ושני אישים נוספים שמינה הנציב העליון ואשר ייצגו את הסקטורים היהודי והערבי . שני האישים הראשונים שמונו היו ארתור רופין ועראף פאשא אל דג'אני . עם רופין התייעצו בנושאים אלה עוד קודם . בוועדה המקומית היו חברים ממונים , פקידים ואנשי מקצוע , והיה בסמכותה לצרף אליה נציגי מוסדות המעוניינים בפיתוח העיר . מושל המחוז או עוזרו ישבו בראשה , והחברים היו ראש העירייה , קצין הבריאות האחראי על העיר מטעם מחלקת הבריאות ומהנדס העיר . אחריות הוועדה התחלקה לשתיים : היה עליה להכין תכניות אב ותכניות מתאר לעיר , וכן לאשר פעולות של יזמים מקומיים שעסקו בחלוקת מגרשים לחלקות בנייה ובבנייה בשטח . מכל חברי הוועדה רק ראש העירייה היה תושב המקום -ונציג ציבור . הרכב כזה אפשר לשלטונות לפקח על כל אישורי הבנייה ולכוונם לפי תפיסתם , ומנע את האפשרות שלחצים פוליטיים מקומיים והיעדר מסורת בנושאי תכנון הבנייה ופיקוח עליה יחבלו בעבודת הוועדה . בהרכב זה פעלה הוועדה מעת הקמתה עד שנת , 1936 אז חל שינוי בכל חוק התכנון והבנייה בארץ ישראל . י פקודת תכנית בניין ערים הראשונה מפברואר 1921 עסקה גם בנושא שימור אתרים היסטוריים . בין היתר ניתן היה להסתמך עליה כדי להקצות קרקע לשם שימור אתר , או להגדיר שימוש מיוחד למבנה המיועד לשימור , שכן השימור הוא מטרה ציבורית . בנוסף אפשר היה לתחום אזור הנזקק לתנאים מגבילים , ולשמור מתחם שלם על פי הוראה זו . הפקודה קובעת כי יש 'לשמור על דברים שיש להם ערך היסטורי או יופי טבעי , ועל בניינים או 125 הפקודה הייתה מוכנה כבר ב 14 בינואר , 1921 אך פורסמה רק ב 1 בפברואר אותה שנה . וראה עליה , על התיקונים שנעשו בה בתקופת המנדט ועל מורשתה למדינת ישראל . ח 1 : 1 ת 00111 _^ . ס * 4 . 4-6 . קק 1966 , וח _
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר