פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:482

דומה כי באותם ימים אף עלה הרצון להפוך את חברת יפרו גירוזלםי לחברה מקצועית . הדבר ניכר בכך שהחברה התחילה להוציא ביטאון משלה . החוברת הראשונה ראתה אור במרס 1922 והתייחסה לשנת . 1921 יש בה הקדמה קצרה מאת סטורס , המסביר כי לרגל הגידול במספר החברים בחברה והפעילות המוצלחת שלה במשך ארבע שנים הוחלט על הוצאת הרבעון , בתקווה שהוצאתו תביא להגדלת מספר החברים , ואף תגדיל את היקף התרומות לחברה . בחוברת מופיעות רשימות של חברי מועצת החברה ושל התורמים , כולל סכומי הכסף שתרמו . בחוברת השנייה , שראתה אור ביוני , 1922 יש דיווח מפורט יותר על פעולות החברה מחולק לארבעה נושאים : ( 1 ) ארכאולוגיה ; ( 2 ) עבודה עירונית ומוניציפאלית ; ( 3 ) חינוך ; ( 4 ) תערוכות של אמנות ואומנות . בנושא האחרון יש הרחבה על תערוכות שאורגנו במגדל דוד . ארגון התערוכות במגדל דוד היה אחד הנושאים הבודדים שבהם נעשה ניסיון רציני לשיתוף פעולה בין חברת יפרו גירוזלםי לאגודת האמנים העברית שנוסדה בירושלים בשנת , 1920 בערך באותו זמן שקמה חברת יפרו גירוזלם . ' אגודת האמנים , שהרוב המוחלט של חבריה היו אנשי י בצלאל , _' שמה לה למטרה לפתח את ימלאכת האמנות וטעם היופי העברי' ולהציגם בקרב העם . חלק משיתוף הפעולה בין שני הגופים היה היוזמה לקיים במגדל דוד תערוכות אמנים ואומנים . נושא נוסף בתחום אחריותו של אשבי היה תכנונה הכללי של העיר . עם הקמת השלטון האזרחי הבריטי בארץ הוחל בהכנת חוק ממשלתי לבניין ערים . הרברט סמואל היה מודע לחשיבות חוק כזה , שכן בשנים 1915-1914 מילא באנגליה תפקיד שר לשלטון מקומי . כשהגיע ארצה החליט לתת עדיפות להכנת החוק . מועצה מייעצת שהוקמה לצורך זה , שבה השתתפו היועץ המשפטי של ממשלת המנדט , מתכנן הערים פרופ' גדס ( אשר באותה עת שהה עדיין בארץ , ( אשבי , ארתור רופין , נציג מחלקת הבריאות הממשלתית ואישים נוספים , הכינה טיוטה ראשונה . ההצעה הועברה גם לבדיקת נציגי האוכלוסייה בארץ . ב 1 בפברואר 1921 פורסמה ; 1922 במהדורות השנייה ( משנת ( 1930 והשלישית ( משנת , 1936 עם הקדמה של הנציב ואוקופ ) הושמט הקטע על _היפררגירחלםי . בכל מהדורה יש עדכונים תקופתיים . 1 1 ( 1 _^ 131011 1922 ) 122 ו 1 ו _? וו 81 < ץ €11 ז 500161 )' , () _110 ? ת 0-. _16111831€1 ץ ;? מעניין כי בין התורמים לחברה היה גם ראש הממשלה הבריטי לויד גיורגי , אשר הסכים אף להצטרף לחברה כחבר ( ראה פרוטוקולי החברה ולעיל הערה , 1114 מסי , 40 מ 9 באוגוסט . ( 1922 8 \ 11 \ €1 \ 1 \ 2 ( . 10116 1922 ) 123 ץ _?? 1 ו < _2110 ? , _ץ _500161 מ _83161 נת 0-, _16 ז . ? על התערוכות האמנותיות במגדל דוד , שמשכו אליהן אלפי אנשים , ראה סטורס ( לעיל הערה , ( 4 וכן מגדל דוד , המוזיאון לתולדות ירושלים , ימי מגדל דוד : מלחמת התרבות הראשונה באמנות ישראל , ירושלים תשנ"ב . 124 פירוט מלא של התערוכות שהתקיימו במגדל דוד לאורך שנות העשרים , גם לאחר סיום פעולתה של חברת _יפרו גירחלםי , ראה יי צלמונה , 'התערוכות ב"מגדל דוד" באספקלריה של האמנות הפלאסטית הארצישראלית בראשית ימי המנדאטי , מגדל דוד ( שם , ( עמי . 15-7 פירוט מוצגי התערוכות שם ראה יי צלמונה , יהתערוכות הקבוצתיות ב"מגדל דוד" בשנים , 1932-1921 שם , עמ י . 21-20 וראה גם גי בלס , יאגודת הציירים והפסליםי , זי שביט ( עורכת , ( תולדות היישוב היהודי _בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה : בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל , א , ירושלים תשנ"ט , עמי , 422-411 שם היא מציינת שבע תערוכות שערכה אגודת האמנים בשנים , 1928-1921 מהן חמש במגדל דוד .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר