פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:477

קניון , נשיא האקדמיה הבריטית ומנהל המוזאון הבריטי . אשבי התעניין בנושא זה . במכתב מ 21 בפברואר 1919 כתב לו סר פרדריק קניון כי בהמשך לשיחתם בלונדון הוא מבקש להודיע לו כי עתה נתקבלה החלטה סופית למינויו של גרסטנג למנהל בית הספר הבריטי לארכאולוגיה , העומד להיות מוקם בירושלים . הוא הוסיף דברים בשבחו של גרסטנג והזכיר את ההצעה , שכנראה דיברו עליה , שבית ספר זה יוקם במצודת מגדל דוד בשיתוף עם בית הספר האמריקני לארכאולוגיה העומד לחדש את פעילותו בירושלים . בהמשך ציין כי הוועדה שלו קיבלה החלטה שאם בעתיד תוקם מחלקת עתיקות ממשלתית בירושלים , המנהל שלה חייב להיות ארכאולוג בעל מעמד וניסיון . מאוחר יותר , כאשר הגיע הרברט סמואל לירושלים בתור הנציב הבריטי הראשון , הוא פנה לפרופ' גרסטנג שיקבל על עצמו להקים את מחלקת העתיקות הממשלתית ולהיות המנהל הראשון שלה , וזאת נוסף לתפקיד מנהל בית הספר הבריטי לארכאולוגיה בירושלים שכבר מילא . גרסטנג הקים במהירות , תוך עשרה ימים בלבד , את מחלקת העתיקות הממשלתית , כולל מועצה ארכאולוגית כמחויב , ואף סייע לממשל הבריטי בהכנת חוק העתיקות , אשר זכה להתפרסם כבר ב 15 באוקטובר . 1920 עם הקמתה של מחלקת העתיקות הממשלתית הועברו אליה נושאים חשובים שעד אז היו בטיפולה של חברת 'פרו גירוזלםי , שפעלה בתקופת הממשל הצבאי כשמחלקה זו לא הייתה קיימת . בספר הראשון של היפרו גירוזלם , ' המתייחס לשנים , 1920-1918 הקדיש אשבי תת פרק נפרד לנושא הארכאולוגיה בירושלים . הוא הדגיש שאחת המטרות של חברת יפרו ג'רוזלםי , כפי שקבע סטורס , הייתה ההגנה על המבנים והמונומנטים העתיקים של העיר ירושלים ומחוזה . הוא דיווח על הפעולות שעשתה החברה בנושא זה באשר למתן אישורים לבנייה באתרים ארכאולוגיים , על ההכרח ברישום המונומנטים ההיסטוריים ועוד , ומסיים בכך שלאחר הקמת הממשל האזרחי , כאשר תוקם מחלקת עתיקות ממשלתית , צריך יהיה להגדיר ולתאם חלוקת תפקידים בין שני הגופים . גרסטנג הציע לאשבי שיקבל על עצמו , בנוסף לעבודתו כיועץ העירוני לממשל , את תפקיד המפקח הראשי האחראי למונומנטים העתיקים במחלקת העתיקות . דומה כי גרסטנג ראה בכך הקבלה לתפקיד הכפול שהוא עצמו נשא : מנהל בית הספר הבריטי לארכאולוגיה ומנהל מחלקת העתיקות גם יחד . אשבי נטה לקבל את ההצעה , אך התנה זאת בכך שגם בתפקיד המפקח על המונומנטים יהיה כפוף ישירות לרונלד סטורס . גרסטנג לא הסכים , והעסקה לא יצאה לפועל , ואף השאירה משקעי מתח בין שני האישים . 102 ראה בךאריה ( לעיל הערה , ( 25 א , עמי 103 . 143-141 על קביעת מיקומו של בית הספר הבריטי לארכאולוגיה ראה _11811 _/\ 1 _^ _136010 £ _1031 ת 8 י _, ח $ 0 _י 5 . _011 114 . ק _1561 1999 ) . י _6061 { ז 0 ס _/ ' £ _2 ( . 1111 > ' - , _6 , 1917-1948 ח 316 $ 1 ! ק _113 _( 01 )/ ח _^ 13 ח !( 1 מ 1 [ 11 ( 10 ז _5 ח _0114 11 , 1 י _\^ תץ _< _1 \ _¥ 6 _* _16 ח _6 1 _^ 1 ! ו 11 מ 1 וח . _16111 . _^ 31 _£ י ח 0 ק 0 ו _6 \ ¥ 0111 !; 1 ו 111 £ _^ ( 0 11 ת _$ _111 ) 1 ת \ ' 61 $ 10 _^ _ ז 11 _(?! _או . _16 _^' י 0 ( _§ ת 1 ו _6181 [ ' } _76301 י 1 \ ח 1 _£ 1101111 £ 11 ח 31 _06 ח 3110 ח _161 ח 1116 1 ץנ _2611 1 ומ _§ _3 ץ 1992 ) 1917-1948 " , 0 וח . [ 6111 $ 316 . ח _1123110 וי _01 \ 104 בךאריה ( לעיל הערה , ( 25 א , עמי ; 147 , 143 גיבסון ( שם . ( העתק המכתב נמצא בארכיון קרן החקר הבריטית , כנספח לספר הפרוטוקולים של בית הספר הבריטי לארכאולוגיה . 105 פרטים בנידון ראה בךאריה ( שם 106 . ( אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי 107 . 18-15 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 וראה המכתבים מארכיון מחלקת העתיקות שהוא מציין .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר