פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:470

ויצמן ונראו גרנדיוזיות מדיי בעיני רבים . אבל גדס רצה מאוד בביקור זה , ובעזרת ידידו אידר הוסכם בהנהלה הציונית שיגיע לביקור שני , להשלמת משימות הביקור הראשון , אם כי הפעם ממתנדב ציוני . חתנו מירס לא יכול היה להצטרף אליו בתנאים אלו , והפעם הוא הגיע לבדו . ביקורו השני של גדס נמשך כ חמישה חודשים ובו עסק בעיקר בתכנון מקומות מחוץ לירושלים . עם זאת הוא הקדיש עבודה נוספת לתכנונה הכללי של ירושלים , תוך כתיבת חלק שני לדוח הקודם שלו לעיר . הוא אף הוסיף לפתח רעיונות לשימוש במבנים הקיימים באוניברסיטה , לבנייה של מעבדות חדשות ולתכנון האזור סביב האוניברסיטה , שהוא קרא לו ' רובע האוניברסיטה' ואשר עליו נעמוד עוד בהמשך ; כל זאת למרות שהגיש תכניות מפורטות לאוניברסיטה כבר בביקורו הקודם . מהצעת התכנון של גדס לעיר ירושלים קיימות כיום שתי גרסאות . הראשונה קשורה לדוח הראשון שהגיש בנובמבר 8 ) 1919 ( ראה איור ;( 8 בשנייה יש תוספות של דרכים , שטחים פתוחים ומוסדות , והיא קשורה כנראה לדוח השני שהוגש בשנת . 1920 כן הוכן מודל בקנה מידה מפורט יותר , בידי אנשי המושבה האמריקנית , ובו צוינה התכנית . הדוח של גדס מתחלק לארבעה חלקים ומקביל במידה מסוימת לזה של מקליין : ( 1 ) העיר העתיקה ; ( 2 ) האזור מסביב לעיר העתיקה ; ( 3 ) העיר החדשה הקיימת ; ( 4 ) הרחבות מוצעות . הוא כתוב בצורה של שיחות בהתאם לסיורים בעיר , שגדס מביע בהן את השקפותיו ללא כל ארגון , סיכום ועריכה מקצועית . את תכנית העיר העתיקה של מקליין קיבל גדס באופן כללי , אם כי לא הסתפק בהגבלת הבנייה בשטח זה , אלא ניסה לפרט חלוקה פנימית בין העדות ובהתאם לתפקודים שהציע לאזורים וחלקים שונים בו . כן הוא הדגיש את הצורך בהוצאת אוכלוסייה מחלק צפוף זה של העיר ובבניית שכונות מגורים חדשות בעבורה מחוץ לחומות . עניין מיוחד יש בתכניתו לאזור הכותל המערבי , המלווה בסקיצה לתכנון רחבת הכותל . גדס האמין שהצעותיו התכנוניות תוכלנה גם לפתור בעיות חברתיות . מאוחר יותר , בשנת , 1929 כאשר פרץ סכסוך הכותל והוקמה הוועדה הביךלאומית לדון בפתרון הסכסוך בין היהודים לערבים על מקום זה , מיהר גדס לשגר לקולונל קיש יושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים באותם ימים , תכנית פתרון משלו לבעיה , ובה הציע לפרוץ פתח כניסה חדש לרחבת הכותל . מעניין שלחומר שהגישה ההנהלה הציונית לוועדת 'הכותל' הביךלאומית , צורף מכתבו של גדס לקיש בנושא זה כנספח . _6 85 ו 0 { 11 ו 1 _$$ 101 וחן 1 ז 1 _00 נ _£ _011 ק \ ¥ _011 . ? 16 _^ 116 ( 1 ( 01 1116 3 _ןו _> 1 181 _111€ _^ . _?/?/ ז ( 11 < ן 0 . _^ 11161 , \ 1 _?>> 107 £ 1 > 80 שם , עמי 118 והמקורות המוזכרים שם ; על תכניותיו בקשר לקמפוס האוניברסיטה ראה במפורט : שפירא ( לעיל הערה , ( 20 עמי ; 228-217 מלר ( לעיל הערה , ( 68 _עמ . 265 81 בדוח 37 עמודים וכותרתו 10 * 6 ה 0 ק _£ _6 ץ 31 ח _16 . " \ ? _1-6111111 _נ _05511 ק < 1 מ 1 3 _ג /\ _0111 מ _183161 ת . _16 י 1116 _§ ח 1 תמ ? 13 חי _^ וכ _^ ח 0 וח 01 0 _? . ) _61115316 ו \ 11111 _! 11 ' _^ _00 \ ' £ 0 _^ ח _6 3 ח 0 _?? _316811 01 ז 3 ץ 1 _^ 1 ח 1 ומ 0116 _^ _;\( 1 י 1 ... מ _6 וחמ 00 _^ _61 ץ _011 _^ מ . _3 בגרסה זו השתמשו אשבי ואחר כך קנדל בפרסומיהם : ראה הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי 315 הערה ; 78 שפירא ( לעיל הערה , ( 20 עמי 218-217 וראה איור 2 שם . 82 זו הגרסה המופיעה אצל עמירן ( לעיל הערה , ( 2 מפה . 2 . 9 הימן ( שם , ( עמי 125 וראה המקורות המצוינים שם . 83 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי 84 . 128-125 על גדס ראה גם אברמסון ( לעיל הערה , ( 17 עמי , 166-153 וראה שם גם ההדגשות במפות בקשר לפרקים בתכנית של גדס , שם , עמ' . 163 , 155

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר