פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:467

שני נושאים נוספים המוזכרים בספר הסיכום הראשון של החברה יידונו בהרחבה בהמשך . הראשון - הפעילות הארכאולוגית של החברה ; בכך נדון כאשר נעסוק בהקמתה של מחלקת העתיקות הממשלתית המנדטורית . הנושא השני - תכנון העיר החדשה והטיפול בה . לצורך דיון בנושא זה אנו חייבים להקדים דברים על התפתחות נוספת שאירעה כירושלים באותו זמן : בואו של מתכנן הערים הנודע פטריק גדס לעיר , והצעותיו הוא באשר לתכנון העיר ירושלים כולה , ותכנון ההקמה והשילוב של האוניברסיטה העברית בתוכה . ד . פטריק גדס : הגעתו לירושלים לתכנון האוניברסיטה העברית ותרומתו לתכנונה הכללי של ירושלים פטריק גדס ( 1932-1854 ) היה בוטנאי בהכשרתו המדעית . בשנת 1889 נתמנה לפרופסור לבוטניקה באוניברסיטת דאנדי שבסקוטלנד . עם זאת עיקר עיסוקו היה סוציולוגיה , היסטוריה _וגאוגרפיה , ומשנת - 1904 גם תכנון ערים ושיקומן , בעיקר בהודו . בשנת 1919 אף נתמנה לפרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת בומביי שבהודו . פטריק גדס כתב מאמרים וספרים רבים . כן נכתבו מאמרים וספרים רבים על אודותיו , ואף התקיימו סימפוזיונים שדנו בתורתו ובהשקפותיו . אנו נעמוד כאן , מאוד בקצרה , על כמה מדעותיו המרכזיות . גדס התכוון לפתח תאוריה שתגדיר מחדש את מערכת היחסים בין הפילוסופיה למדעי הטבע ובין התרבויות במזרח ובמערב . רעיון מרכזי בתפיסתו הוא ההפריה ההדדית בתחומי התרבות בין המזרח למערב . באוניברסיטאות ראה חלק מן החברה העירונית שבה הן מתפתחות . פרשנותו את ההיסטוריה האנושית ברוח תורת האבולוציה , ודעותיו על מבנה הידע , היו הבסיס להשקפותיו גם בנושא תכנון ערים . גישתו בתחום זה הייתה מבוססת על תפיסתו בדבר אחדותן של ההיסטוריה , הסוציולוגיה , הפילוסופיה והביולוגיה , ועל ראייתו את חשיבות התנאים המקומיים הייחודיים לכל עיר . בספרים ובמאמרים הרבים שנכתבו על גדס ועוסקים בתורתו ובהשקפותיו , מוקדשים דברים מועטים בלבד לביקוריו ולפעילותו בארץ ישראל ובירושלים , אך למעשה נראה כי אלו 68 כמה מאלה הם : _61 9111 1944 ; ק 3 ו 0 . י * 0 / { 11 £ / " ?*// ז _0 £ _^ £ 5 : _$ 411 ) 1 £ _^ _ 'זט _י / , ח _3 וח _( 1 ז 1957 ; ? . _803 ח _110 ח . ( _$ _©\< _06 < 1 _<^ , €5 1 _^ 0 י 1 ££ _1 0 / 5 < 01010 _£ _\ : 711 £ 11 / £ 01 x 111 _^ £ 1 ! £ ? _5 9 // 7 ז ? 10 , ז 1990 ? 11 . \ _1 ; 1116 ח _^ 0 ח 110111101 , 1 _^ 0 ץ _1 011 ( 1 0 > צ ! ה 61 \ , _161161 ? _011101 _( _0 £ < 1 < 1 _? _$ : 500101 £ \> 0111110 כמו כן ספרו של גדס עצמו 1 \ £ 70 * 71 , 4 - . 1 \ 011 _>^< ו 1 : / 4 ' 1 _# 07 3 /// 01 * 10 ו 0111110 י <> 1 £ \ . ז 1915 ? . 06 ( 1 ( 16 $ , 07 (> ת _010 ת 110 / 1 ( 110 1 / 1 £ _51114 \ 0 / 01 _^ , 5 , _^ 0 ז 1 £ זז _6 _י _< 40 \ ו . לאחרונה כתב מי שפירא מאמר מפורט על גדס והאוניברסיטה העברית בירושלים ( לעיל הערה ;( 20 וראה גם די דולב , 'תוכניות האב האדריכליות של האוניברסיטה העברית , , ' 1918-1948 כ"ץ והד ( לעיל הערה . ( 20 גם הימן ) 1994 לעיל הערה ( 2 מקדיש פרק מפורט לגדם ולפעילותו ועבודת התכנון שלו בירושלים ובארץ ישראל , וראה הביבליוגרפיה המפורטת אצלו . לא נחזור כאן על כל הדברים הכתובים בחיבורים הללו , אלא ננסה לשלבם במסגרת ההתפתחות הכללית שעברה ירושלים בעשור הראשון של שלטון המנדט הבריטי . 69 שפירא ( שם , ( עמי 210-207 והמקורות המצוינים שם .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר