פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:462

הנושא השני בחשיבותו בפעילות של חברת יפרו ג'רוזלם' בעיר היה יצירת מערכת פרקים וגנים מסביב לחומות העיר העתיקה ובצמוד להן . טיילת החומה שימשה חוט השדרה של מערכת זו . אזורי השערים פותחו , במיוחד האזורים סביב מגדל דוד ושער יפו וליד שער שכם . ( ראה איורים ( 7-5 התוספות הטורקיות המאוחרות ומבנים לא מתאימים , שנבנו בסמיכות לחומה ולשער , סולקו . נשתלו עצים וצמחייה נוספת על מנת להשלים את הצמחייה הטבעית ששוקמה . אשבי מדגיש כי טיילת החומה , הפרקים , הגנים והשטחים הפתוחים , שמקצתם התפשטו גם לעיר החדשה , יצרו בעיר מערך חומתי אשר לא נפל מאלו של ערים ימי ביניימיות נודעות באירופה ואף עלה עליהם , שכן הוא חשף את ההוד והיופי של העיר ההיסטורית בתוך החומות , ומחוצה להן - את השטח ההררי המקיף את העיר . נושא אחר שאליו הושם לב הוא ניקיון , בנייה וחידוש של שוקי העיר . במשותף עם העירייה ומחלקת הבריאות הממשלתית , הוכן דוח על מצב השווקים וצרכיהם , ונקבעו עקרונות לשיקום ופיתוח שישה שווקים מרכזיים , ביניהם שוק 'דודי בתוך העיר העתיקה ושוק 'מחנה יהודהי מחוצה לה . פרק מיוחד מוקדש לדיווח על פיתוח התעשייה החדשה - האומנויות והמלאכות שניסו להכניס לעיר , וזאת בהתאם לעקרונות שהוצגו לעיל שאשבי היה הדוחף להם : אריגה ( ראה גם נספח 4 בסוף דוח החברה ;( תעשיית קרמיקה ורעפים ; הכנות למפעלי זכוכית ; קידום בשיטות ובחומרי בנייה ; פיתוח נטיעה וגינון . באשר לאריגה מוזכר שוב עניין ההקמה של שוק הכותנה , ובקשר לנושא הקרמיקה - הצעותיו של ריצ'מונד ועזרתו בתיקון כיפת הסלע . אשבי מסיים פרק זה בהצגת אמונתו בדבר החשיבות הרבה שיש לפיתוח מלאכות ואומנויות בכל עיר וחברה , ובייחוד בירושלים . מעניין לציין כי למרות הקרבה הרבה שהייתה בין רעיונותיו של אשבי על פיתוח האמנות והאומנות < 1 0-3 _^ $ ) ת _(^ 118 _3 בירושלים ובין רעיונותיו של בורים שץ בהקמה של יבצלאל' ובפיתוח הנושאים הללו במוסדו הוא , לא נוצרה _'כימיהי וכמעט לא התפתח שיתוף פעולה בין שני האישים והגופים שהם הנהיגו . 60 שם , עמי . 9-8 שם , עמ י . 25-19 על השימור של חומת העיר העתיקה , גם בהמשך תקופת המנדט , ראה אברמסון ( לעיל הערה , ( 17 עמ' . 270-255 61 שם , עמ י ; 29-26 בקשר לשוק במחנה יהודה ראה ק כהךהטב , ייזמות , תכנון ופיתוח מרחבי : הקמת שוק מחנה יהודה בירושלים והתפתחותו בתקופת השלטון הבריטי 0 ;( 1948-1917 ) אהרנסון וש שטמפפר ( עורכים , ( יזמות יהודית בעת החדשה : מורח אירופה וארץ ישראל , ירושלים תשס"א , עמי . 165-139 62 אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי . 34-30 בפרוטוקול 1 חברת יפררגירוזלםי מצוינים לעתים קרובות ניסיונות החברה לסייע בפיתוח של בתי מלאכה לאריגים ושל תעשיות הזכוכית והקרמיקה שהובאו לעיר . כפי שהוזכר לעיל ( הערה , ( 49 עניין פיתוח אמנות הקרמיקה תפס מקום חשוב בפעילות חברת _יפרו גירוזלםי , וראה לאחרונה ני שלו כליפא , ידוד אוהנסיאן , מייסד אסכולת הקרמיקה בירושלים ני כנעךקדר , ציפורי גךהעדן : מרי בליאן והקרמיקה הארמנית של ירושלים , תל אביב , תש"ס _, עמ י . 22-17 שם מצוין חלקו המרכזי של סטורס בהבאת אוהנסיאן לעיר , לאחר ששמע עליו מפי מרק סייקס , לצורך שיקום אריחי הקרמיקה של כיפת הסלע ששיפץ ריצימונד , ועל המשך שיתוף הפעולה של אוהנסיאן עם חברת יפרו גירוזלםי בעיר . על הבאת הקרמיקה הארמנית לירושלים היצורה בעיר גם אצל יי אולניקה , הקרמיקה הארמנית בירושלים , מוזיאון תל אביב תשמ"ו . 63 מי לוין , יציארלס רוברט אשבי ותרומתו לשיקום המצודה ולייסוד מוזאון "מגדל דוד , " מגדל דוד ,

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר