פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:456

הסיכום שלו , בשנת , 1918 הוא כבר ראה נוסח ראשון של הדוח של ריצ'מונד , ובוודאי גם שוחח והתייעץ עמו בנושא של שימור המונומנטים המוסלמיים העתיקים בירושלים . דומה כי הרעיון להקים בירושלים חברה ציבורית שתדאג לקידום ופיתוח העיר , עלה בדעתו של סטורס מיד לאחר שקיבל את תפקיד מושל העיר . בקבלת פנים שנערכה לרגל ראשית השנה האזרחית החדשה 1918 ( כמה ימים בלבד לאחר מינויו של סטורס ב 28 בדצמבר ( 1917 דיבר סטורס על העוצמה הרבה שניתן יהיה לקבל בירושלים אם בני העדות השונות יסכימו לשתף פעולה בצורה קונסטרוקטיבית בפיתוח העיר . במכתב למרק סייקס מאותם ימים כתב שאיננו מיואש מהרעיון להקים מעין 'ועדה של בני שלושת הדתות' שתפעל לקידומה של ירושלים . סביר להניח שהוועדה לשמירת המונומנטים העתיקים בקהיר שבה היה חבר , שפעלו בה מוסלמים ואירופים יחד , הייתה ההשראה לרעיון הוועדה בירושלים . עם זאת , הקמת החברה נתאחרה במקצת . סטורס החליט סופית על הקמת חברת _יפרו גירוזלםי רק אחרי שהתרשם מהדוח שהגיש אשבי באוגוסט , 1918 ומשהסכים אשבי לקבל על עצמו , בנוסף לתפקיד היועץ העירוני לממשל הצבאי בעיר , גם את תפקיד מזכיר החברה המוצעת . בשנת 1921 ראה אור הכרך הראשון המסכם את פעילות _ה'פרו ג'רוזלםי בתקופת הממשל הצבאי , ( 1920-1918 ) שערך אשבי . בהקדמה לכרך זה הביא סטורס את הפקודה הציבורית מ 8 באפריל 1918 ( ראה לעיל ) וציין שתי פקודות נוספות שהוציא באותם ימים . אלו אסרו שימוש ב'סטוקוי ובלוחות ברזל ( פח ) גלי _-11 § _316 _( 1 ) ד ( _001 בבנייה בעיר העתיקה . כך תכובד , לדעתו , מסורת הבנייה באבן שנתקיימה בעיר הקדושה מקדמת דנא . הוא ראה בפקודות אלו את ראשית ההקמה של _היפרו ג'רוזלםי , אך בשער הספר מצוין שהחברה נוסדה בספטמבר . 1918 ישיבת המועצה הראשונה של החברה התקיימה ב 6 בספטמבר באותה שנה . בנספח 1 בסוף הספר מובאת החוקה של החברה : מטרותיה , החברים בה , דרך המינויים , הבעלות על הרכוש , תקציב וכלים מנהליים . המטרה הראשונה המצוינת היא 'השימור והאבטחה של הדברים היפים 1116 _§) ח _6 וח ( _3 של העיר הקדושה , ללא כל אפליה באשר לגזע או דת . ' הארמניים בכנס יית סנט ג _' יימס אצל _0 _/? " > , 1920-1922 . 8€1 _^ 111€ _^ _€€01 _^ ז _66 , . / , " | 1 _^ 011 ( 1011 ז 57-59 0 / _111€ 1 _, קק ; 1924 , ראה גם >/ 1 _* 1 / £ 111 ו _13 ו 10 ז 1 : _\ 1€ > ה _10 _! 15 0 / . _]?? _11501 € ח 1 € ז _-1 _{ _056 . _£ ?/ ח . / . // . _^ _1611 _; 0 84 . 158 . קק _6 _* ¥ 011 _< 1993 , א _^ ח 3 ח _( 10 מ 108 0060€ 1 _. 0 ( על אריחי קרמיקה שהציב אוהנסיאן לזכר הוריו . ( וראה גם להלן בהערה 50 . 62 אשבי ( לעיל הערה , ( 40 עמי ; 2 הנ"ל ( לעיל הערה , ( 18 עמי 51 . 9-8 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמ י , 361 וראה מקורות המכתבים שהוא מציין . 52 סטורס , הקדמה לספרו של אשבי ( לעיל הערה . ( 18 ייתכן שבקביעת השם 1-80 _^ _61 )/ ח _115316 ץ _-0-. _16 זק , הושפעו סטורס ואשבי מהספר , הנודע ביותר באותם ימים , של אבנעזר הווארד על ערי הגנים 1898 38 1101 ת _1164 1 _ג 11511 ק 1965 [ 11151 מ _40 ת 10 \\ ' 31 ( 1 , _001 < 1€ > 1 07 ;> 5 0 / 70- \ 40 ?? 0 \ 1 \ 1 _^ 0 1 _] ( £ . 1 ה > 1101 < €01 _^ £ / 01 ז 0 _* : , 4 ? _€00€ / 111 _/> _0 ז 10 ? זז , ( שבו יש פרק הדן בחשיבות העבודה המוניציפלית בעיר ששמו _31- \ _¥ 01 _^ ק _101 חט 0- \ 1 ץ ;? להסבר על הסמל המיוחד של החברה , המופיע גם על שני כרכי הדוחות של החברה , ראה : אשבי ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 163-139 די קרויאנקר _, אדריכלות בירושלים : הבנייה בתקופת המנדט הבריטי , ירושלים , 1989 עמי ; 34-32 מכון ירושלים למחקר , שימור בירושלים , שימור שכונות ומבנים מחוץ לחומות ( דפי דיון מספר 1 לרגל מלאת 60 שנה לפררגירוזלם סוס"טי , ( ירושלים תשל"ט ; י' שביט , ירושלים , ביוגרפיה , תל אביב תשנ"ח , עמי 53 . 239 אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי ; 71 ברשות העתיקות מצויים כיום מספר תיקים של חברת יפרו

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר