פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:454

בדוח תשעה חלקים והוא כולל , בין היתר , סקירות על האומנויות והמלאכות בירושלים ובמחוזות הסמוכים ; על השינויים שחלו בירושלים בשנים האחרונות ; על בתי ספר וארגונים דתיים העוסקים במלאכות ; ועל החקלאות ויחסה לאומנות . בסקירתו הביא אשבי גם נתונים סטטיסטיים שקיבל ממקורות שונים - ראש עיריית ירושלים , ראשי כנסיות , גופים ציוניים ועוד - אך ציין שהנתונים חלקיים ואינם מהימנים לחלוטין , והוא כלל אותם רק לצורכי התרשמות והערכה . בין התחומים הנידונים בדוח ישנם : עבודות מתכת ; צמר , טקסטיל וצביעה ; מלבושים ועבודות מחט ; חומר , קדרות וזכוכית ; ענף הדפוס ; עבודות עץ ; מוזיקה ; שתלנות וגננות נוף . חלק חשוב בדוח עוסק בתכנית להקמת בית ספר עירוני מרכזי לאומנויות ולמלאכות , שישמש בו בזמן גם כגילדה המרכזית של האומנים בעיר . בכך התכוון אשבי לשחזר את הגילדה ובית הספר שהקים כ 30 שנה קודם לכן באנגליה . הוא גם הציע למקם את בית הספר במצודת מגדל דוד . כן פירט הרבה רעיונות והצעות נוספים בתחומים ובנושאים שצוינו לעיל . דוח אשבי משנת 1918 היווה , כפי שמציין סטורס במפורש , את 'הבסיסי להרבה פעולות שנעשו אחר כך במסגרת חברת יפרו גירוזלםי . אשבי ראה בדוח שלו מסמך משלים לשני דוחות נוספים שנמסרו באותם ימים ושנגעו לירושלים : הדוח של מקליין שהוזכר לעיל והדוח של ארנסט ריצימונד על שיקום כיפת הסלע באזור הר הבית . ארנסט ת' ריצימונד היה אף הוא אדריכל בריטי , חבר בארגון האדריכלים המלכותי הבריטי . בשנים 1914-1900 היה אדריכל עבודות ציבוריות במצרים . בתקופת המלחמה הועסק בתפקידים שונים בשירות הממשל הבריטי . במרוצת שנים אלו הכיר את רונלד סטורס , הם התיידדו והיו קרובים מאוד זה לזה . כאשר נתמנה סטורס למושל ירושלים הוא ייעץ לווקף המוסלמי בירושלים למנות את ריצימונד לאדריכל יועץ למבני הר הבית ובמיוחד לשיקום מבנה כיפת הסלע , תפקיד שארנסט ריצ'מונד מילא בשנים " . 1920-1918 לאחר מכן , בתקופת הרברט סמואל , נתמנה ריצ'מונד , לפי המלצתו של סטורס , לתפקיד עוזר פוליטי למזכיר הראשי של _יהפררג'רוזלםי ועוד . כולל פרטי תערוכה שארגן במצודה בשנת . 1920 ראה שם מיכל 41 . 361 ראה פירוט תוכן הדוח אצל לוין ( לעיל הערה , ( 33 עמי 42 . 80-76 אשבי במבוא לדוח שלו , , 1918 עמי 2 ( ראה לעיל הערה . ( 40 ריצימונד שימש בקהיר גם כחבר הוועדה לקברי חללי המלחמה וראה עליו ועל אשבי גם אצל _* 16 _" 1 , ? 101 x _^ 1 _^ 50 _^ - . ק 5 { 16 . א 49-56 . קק 1993 , ח _110 ח 16 . 1 _^ 0 וו 31111511 1 ( 1 ) 1€ 111 1 01651 43 סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 325-324 במצרים ובירושלים אף גרו סטורס וריצימונד באותו בית וקיימו יחסי שכנות הדוקים , וראה על יחסיהם הקרובים גם _1161 וח 511961100 $ 3 £ . 06 ( 1011116 , 44—68 ; 01 7116 . קק 1 8111 ( 1165 5 ( 1969 ) . ו , 1141 ( 1 ( _116 £ 05161 י 6 ח ( 1 _ג 01 ? _316 זח _6 וחח 6 _00 \ ' 61 ו ( _1 ! 1 ח 3 63-64 . קק < 1163 ( 1970 ) , ו 1 5 { 1 _ח 141 ( 1 ( 116 £ 0516 , ת _61 $ 10 י \ 901186 ות _3 ו _311 ו _01 44 על עבודותיו של ריצ'מונד בנושא זה ראה : * ז _\ 16 001116 _" / 1116 1 < 0 _^ ד _4 , ח 0 ת 1 ו £ . 1 . _8 ! _01 \ 16 $ 1165 ד , וח _1 , 0 x _^ 01 £ ) 1924 ; 1 _( 1 _£ ו 10 ז 1 ( 1 _06€010 ז 011 _> 16 0 דז 1 0 / 115 81 ו 10 זק _? 40516111 231 ) 2 ! / 4 _065€11 , ת 1141111165 1934 ; 1 < _161 ח 0 { _1 _\ זח _£ וח 311 ק _6 כ 1 , 1 _ו ) _16 1 { 651
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר