פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:452

_אשבי הושפע _מוויליאם מוריס בנושא נוסף . בשנת 1877 יסד מורים באנגליה חברה שמטרתה הגנה על מבנים עתיקים . עקרונות חברה זו דחפו להקמת תנועה שחתרה לחקיקת חוק לשימור המבנים ההיסטוריים בבריטניה כולה . בעקבות זאת נחקק בבריטניה בשנת 1882 החוק הראשון להגנה על מונומנטים עתיקים . לאחר מכן עבר חוק זה מספר תיקונים , עד שבשנת 1913 הוא עובד ונחקק מחדש תחת השם 'חוק המונומנטים הבריטי לשמירת עתיקות המדינה . האחריות לביצוע וקיום חוק המונומנטים הוטלה על מיניסטריון העבודות הבריטי אשר היה רשאי להתייעץ בנידון עם חברות מדעיות וגופים נוספים . אחריות זו כללה גם עריכת רשימה של מונומנטים היסטוריים אשר חשיבותם בעלת ממד לאומי , ופרסום הרשימה . הרשימה כללה מגוון רחב של מבנים ואתרים היסטוריים עתיקים . על בעליו של מונומנט שנכלל ברשימה נאסר להורםו , לשנותו או להוסיף לו ללא אישור והסכמה מהממשלה . כל אדם שישחית אתר או יפגע בו , צפוי לקנס כספי או מאסר ותשלום בעד הנזק שנעשה . המפקח הראשי על המונומנטים העתיקים והסגל שלו במיניסטריון לעבודות היו אחראים לסייע בעדכון רשימת המונומנטים ובשמירה עליהם . שני העקרונות הללו , אמנות ואומנות מזה ושמירה על מונומנטים עתיקים מזה , מילאו תפקיד מרכזי בחברת _יפרו ג'רוזלםי שהוקמה בירושלים . עקרונות אלו מצאו את ביטוים גם בספר ההגותי המרשים _^ . $ _מ 5 ? 0 ח , \ ¥ > 1€ _?? \\\ _6 00-01 0 שאשבי פרסם עוד בשנת , 1917 ובו הביע את רעיונותיו . ספר זה היה גורם מרכזי בהחלטתו של סטורס , לאחר שקרא אותו , לבחור באשבי כיועץ העיר של ירושלים . בספרו האידאולוגי הרחיב אשבי את הדיבור על הרעיונות של תנועת יאמנות ואומנותי , כפי שנתפסה בעיניו . לאחר קביעת מטרת הספר וההנחות שעליהן התבססה כתיבתו , הוא הסביר כיצד נושא האמנות השפיע על החיים בתקופתו ועל ההשראה שקיבלה תנועת 'אמנות ואומנותי מתנועת הציור והפיסול הפרה רפאלית . הוא אף הזכיר את הצייר ויליאם הולמך האנט , שבחפשו אחר האמת והאור בציור נסע לירושלים וגר בה , על מנת להכיר מקרוב את הסביבה של נושאי ציוריו התנ"כיים . 1985 ח 110 ח / , 1 _^ 0 ז . ו . _£ : _9 ! 5 © £ _70 / דכ ? 1 /( _י 1€1 _& ז . _/{ . 013 _^/ 101 x 1 . 0 . [( . _^ _5111 ? €€ : _^ 1 _^ _11€€1 , _0€51 _^ כן ראה מ לוין , למפעלו של אשבי בירושלים , אי שילר ( עורך , ( ספר זאב וילנאי , ב , ירושלים , 1987 עמי ; 82-76 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 429-352 34 על ראסקץ , מורים והחברה לשמירת מונומנטים עתיקים ( זת _016 ח _^ 01 ת _^ 110 ז 0 500161 ) ' - 1011116 ? 1 ( 8111111111 £$ $ _?;^ 8 יאה _011011 : / 4 /* 1 )/ 10 111 X 101 _^ - 0 / 111€ _י _1€5€1 \ _^ . ? 01111 _£$ 011 ( 1 [ ח _613 _^ 0 ס . 1 . 16-21 . קק 1997 , ו _< 101 ו . 811111 _^ 1111 _^ € . 1882-1996 . 1 _. 01 על ויליאם מוריס והשקפותיו ראה גם 1917 ת 110 ת _5 _, 1 _^ 0 י \/< י 0 י _?\\ א 14 < _1 \ 111 1 ) 1€ ז _510 > _1115 : , 4 5 יו 0 / ו 66 _, \ _¥11€1€ 111€ _01€0 _ל 0 . _/? . _^ 11 35 ראה דלפונס ( שם , ( עמי ; 35-23 , 5-1 ח ( 10 ח 11111 _^ / 01 8 , _61-86 ; 00 _^ 0 ח ( 6 ( 1 . ) , ? 10 ת 8 . 031 5-6 . קק . 1981 . על חוקי המונומנטים והתפתחות רעיונות השימור באנגליה , ראה אברמסון ( לעיל הערה , ( 17 עמי 36 . 255-249 לחוק המונומנטים ראה . קק 1968 . ת _( 10 ח _^ 0 ז _^ , ב 0 _הג 01 ח _¥ _1€14 1 _011111610 _'נטמ 0 _ 1 ו _¥ 00 < 1 , ץ 37 296-297 0 . 5 . אשבי ( לעיל הערה ;( 34 קראופורד ( לעיל הערה , ( 33 עמי ; 156-155 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 356-353 38 על ויליאם הולמךהאנט , ציוריו ושהייתו בירושלים ראה יי בךאריה , צייריה וציוריה של ארץ

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר