פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:450

שנתקיים בארץ קודם . הדגש בפקודה זו היה על שמירה קפדנית שלא לפגוע בעתיקות הארץ ולא לעשות בהן שינויים . בעקבות פקודה זו אף נתמנה קצין בריטי מיוחד בממשל הצבאי , קפטיין אג"ה מקיי ( _ץ , (\ _1201 < _3 ותפקידו היה לדאוג שפקודת העתיקות תקוים . פקודת העתיקות חיזקה את עקרון הסטטוס קוו , שכן עיקרה היה מניעת פגיעה בעתיקות הארץ ועדיין לא הביאה ליצירת מנגנון ודרכים לביצוע עבודה ארכאולוגית יזומה . רק לאחר הקמת הממשל האזרחי בארץ , עם בואו של הרברט סמואל בשנת , 1920 הוחלט על הקמת מחלקת עתיקות ממשלתית בארץ , על חקיקת חוק עתיקות חדש ועל התחלת פעילות יזומה לקידום נושא מחקרה הארכאולוגי של ארץ ישראל . ואולם בירושלים לא הסתפק סטורס , עוד בתקופת הממשל הצבאי , בשמירה על מצב הסטטוס קוו בלבד , אלא החל מתכנן דרכים נוספות לקידום העיר . לא עבר שבוע מ 8 באפריל , 1918 יום פרסום פקודתו הציבורית שהוזכרה לעיל , והוא החליט להזמין לירושלים את צירלס רי אשבי , אישיות אדריכלית נודעת , על מנת שייעץ לו בתכנונה של העיר . ערלה כמובן השאלה , מרוע היה צריך סטורס להזמין אישיות אדריכלית נוספת כאשבי לירושלים , שעה שמקליין היה עדיין בשלבי הסיכום הראשונים של עבודתו ורחוק מלהגיש את הדוח הסופי שלו . דומה כי התשובה לכך היא שסטורס לא מצא בתכניתו של מקליין את אשר חיפש . את דעתו השלילית על חלק העיר החדשה בתכנית הביע במפורש , ואף ניסה לחפש כאלה שיסייעו לו בדחייתה . באשר לעיר העתיקה , נראה שהצדדים הנגטיביים שהוצעו לא סיפקו אותו . הוא הכיר בחשיבותם עקב הצורך בשמירה על מצב הסטטוס קוו בעיר , אך ביקש נושאי תוכן נוספים , שיוכל למלא בהם את העיר ירושלים כפי שנתפסה בעיניו . סטורס סיפר שהרעיון להזמין דווקא את אשבי עלה בדעתו כיוון שחיפש יועץ שיהיה יותר מארכיטקט ומתכנן ערים בלבד . לסטורס נודע שאשבי שוהה במצרים , וכי איננו עסוק בכל עבודה קבועה שם . הוא נזכר בהרצאה ששמע מפיו ואשר הרשימה אותו ביותר , מאחר שכללה תכנים של תנועת יאמנות ואומנותי 5 ) ז _3 _£ _(^ 115 £ 0 שאשבי היה חבר פעיל בה . על כן החליט להזמין אותו ולנסות ללמוד ממנו אם ניתן ליישם את רעיונותיו בירושלים , העיר הכה מיוחדת שהופקדה בידיו . מקובר ( לעיל הערה , ( 4 עמ י . 49 וסרשטיץ ( לעיל הערה ( 8 מציין כי ביומנו של מוני בולטת מגמה אנטי ציונית . 28 נוסח פקודת העתיקות ראה אשבי ( לעיל הערה , ( 18 נספח , 6 עמי . 79-78 ראה בעניינים אלה יי בךאריה , יהחוק התורכי לחפירות ארכאולוגיות _בארךישראל 1884 - י , ג . ברקאי וא . שילר ( עורכים , ( נופי _ארךישראל , תל אביב-ירושלים , תש"ס , עמי . 282-277 29 על הקמת מחלקת העתיקות ראה בךאריה ( לעיל הערה , ( 25 א , עמי 30 . 159-146 סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי 123 על אשבי ופעילותו בירושלים ראה לאחרונה גם : ני הייזלר רובץ , מחשבתו העירונית של צירלס רוברט אשבי וביטוייה בירושלים , 1922-1918 עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים , . 2000

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר