פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:446

מקליין הגיע לירושלים בראשית מרס . 1918 לאחר שהות של חודש במקום , ב 30 במרס , הוא מסר לסטורס דוח ראשוני והצעה לתכנית אב כללית לירושלים . על התכנית הסופית חתם מקליין באלכסנדריה ב 1 ביולי ; 1918 מועצת העיר ירושלים אישרה אותה ב 20 ביולי ; גנרל אלנבי , המושל העליון של שטח הכיבוש הצבאי , נתן את אישורו ב 22 ביולי אותה שנה . דוח התכנית הוגש באוגוסט " . 1918 תכניתו של מקליין סורטטה על מפה בקנה מידה ; 1 : 5 , 000 צורף אליה דוח כתוב שכלל מספר חלקים עם הסברים ופרטים נוספים . כותרת המפה הייתה : § ת 1 מח 13 ק ת 1 . 70 _^ ' _ז _1531 £ 1 ת _16 01 _> ' 01 . 1 £ מ , _80 _^ _6 ובתוך המפה ניתנה כותרת משנה : 6 ו _6 101 1 _( וח ? 16 5 _^ 16 ז 01 ת 6131 ? _13 מ _06 01 זח _6 וז 0 \ ' _61 1 קןח 7116 1 . י (} י 1 0 ח _1 ; 16 ח 01 1116 _;\ ת £$ 61 \ ' 3110 ? _1 _^ ת 3 מ 3110 011 )' _8 . £$ 101 ח _{ 01 1116 _^ 10 _^ 61 מ 6 ומק _6 ¥ 610 ס _^ 16 1 . 1116 $ 01 § ת _& 5 _>( 10 _\\ ' 1 ץ 1 _0 [ ז . (( 16 _^ 10 _^ 61 בתכנית הוצע לחלק את ירושלים לארבעה אזורים : ( 1 ) העיר העתיקה בתוך החומות . המראה הימי ביניימי שלה חייב להישמר . מבנים חדשים יאושרו רק בתנאים מיוחדים ; ( 2 ) השטחים הצמודים לחומות . בנייה חדשה לא תורשה כאן . בסוף תהליך הפיתוח , האזור צריך להיות נקי ממבנים לא רצויים , כך שיישאר במצבו הטבעי ( שטחים אלו כללו את גת שמנא , עמק הקידרון , ברכת השילוח , הר ציון וגיא בךהינום ( 3 ) ;( האזור מצפוךמזרח לעיר העתיקה ( אזור זה כלל את הר הזיתים ואת הכפר ביתניה . ( בנייה בתוכו תותר רק באישור מיוחד ובתנאים מיוחדים , כך שתתאים למראה הכללי ; ( 4 ) האזור מצפוךמערב וממערב לעיר העתיקה . אזור זה יתוכנן לפיתוח עתידי . התכנית מציעה שיפור במערכת הרחובות והדרכים הקיימת ומסמנת אפשרות למערך הרחובות והשטחים הפתוחים העתידיים בשטח זה . ארבעת האזורים ומערכת הדרכים המוצעת לעיר החדשה סומנו על המפה ( ראה איור . ( 1 באשר לאזורים שהותרה בהם בנייה רק בתנאים מיוחדים , נקבע כי אלו יכללו את הסעיפים הבאים : ( 1 ) אף בניין לא ימוקם על קו הרקיע של הר הזיתים וכן מדרום לעיר ; ( 2 ) אף בניין לא ייבנה לגובה של יותר _מ 11 מ ( 3 ) ; ' גגות ייבנו באבן או בחומר אחר שיאושר ; ( 4 ) לא תותר כל 16 סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 312 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 51 לפרטי התכנית ראה קנדל ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 6 , 4 ראה גם אצל מקליין ( לעיל הערה ( 15 פירוט של תכניתו . 17 ההדגשות פה , וכן בהמשך המאמר , הן שלי - יי בך אריה . על תכנית מקליין ראה גם _(> ' 01 \ 1 . _\ . ו 1 \ ' £ _15 ח 1 _£ _0 _ל 7 _, ח 1 . 111 . 0 . _() _1586113110 ח . ) £ 1115316 ח 1 _£ ח 1 חח ? 13 מי $ ( 1 70 \* ו ] ת 8 י , ח 50 ת /\ 1 _)^ _31131 140-153 . קק 1 _< : _3 _§ 0 , 1993 . ו ; 0 וראה שם הפניה למסמך של מקליין בארכיון עיריית ירושלים : _016 . 1918 ח 017 ז 3 ח 13 ק _6 _, £ _\ וח _6 £ , ח _^ 0 ח 0 1 _^ 0 ג 1 ו 1 נ */ 6 \ 1 ד / _£ / 1 / _חט 1 ו 1 _^ _00 _/^^// _41411 / 1 $ ? _£ 110 < 1 1 / _< 81111511 _|( 17 ז . / €114 _^ _01€ > 12 . ק 21 . ק ; 1921 . " ! _2 עיבוד של מפה זו קנרל ( לעיל הערה , ( 2 מול עמי 4 ר ; 5 עיבוד והכללה של מפת התכנית על פי קנדל אצל שרון ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 129-128 וראה גם _011 £ 1 , 77 _>? ז \ . 1 < 11 50 , 52 . קק 1973 . ח 0 נ _< ת 11 > 1 _$ 011 ( 1101111 _^ . _^ 0 ז 1 ז 1 ? 1 < 1 : זז 60 . 1 . ] €11130 _\ € המפות עם סימונים עליהן : הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 76 , 71 , 54 , 52 בהמשך למפה בנו תושבי המושבה האמריקנית מודל שהוצג בלונדון בשנת , 1919 ראה שם , עמי ; 53 תמונה של המודל , שם , עמי . 68 על אופייה של תכנית מקליין ועל המודל שהוצג בחדר הארכיטקטורה באקדמיה המלכותית הבריטית , כולל ציטטות מהעיתונות המדווחת על ההתפתחות העתידית של ירושלים עד מיליון נפש , וכן פרטים על התכניות של אשבי , ראה : רבעון הקרן ( אוקטובר , ( 1919 עמי ; 147-146 שם ( יולי , ( 1920 עמי . 102-101

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר