פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:442

אין בכוונתנו לחזור במאמרנו על הפרטים הרבים המצויים בחיבורים ההיסטוריים , גם לא על ההיבטים התכנוניים המצויים בחיבורים האחרים , אלא להתמקד הפעם בתמונה המיוחדת של התפתחות הפעילות שהתנהלה בנושאים החשובים של השימור והתכנון בירושלים בתקופה הנידונה . לנסות לעקוב אחר ההתפתחות בנושאים אלו בדרך כרונולוגית ; לעמוד על הרוח המיוחדת שנתקיימה בקשר שבין נושאי השימור לתכנון באותה עת ; ובמיוחד להציג את המניעים והמדיניות שעמדו מאחורי הפעילות הכללית של השלטון הבריטי בירושלים באותה תקופה בנוגע לנושאים הללו . ב . כניסת אלנבי לירושלים , הממשל הצבאי , מינוי רונלד סטורס ותכניתו של מקליין ב 11 בדצמבר 1917 ירד גנרל אלנבי מעל סוסו ונכנס ברגל לעיר העתיקה בירושלים , בהיותו מודע לכניסה היומרנית הקודמת של הקיסר הגרמני וילהלם לעיר בשנת . 1898 היה זה מצעד רגלי מתוזמן היטב , שהתנהל מהכניסה שליד שער יפו עד לרחבת המדרגות בכניסה למצודת מגדל דוד , שעליה עמד ראש העיר המוסלמי . בטקס הרשמי בירך אלנבי את תושבי העיר וסביבתה , ומסר הצהרה שנקראה בשבע שפות : אנגלית , צרפתית , איטלקית , יוונית , רוסית , ערבית ועברית , ושנתפרסמה אחר כך אף בכתב , כהודעה לתושבי העיר . בהצהרה נמסר כי העיר נכנסת למשטר צבאי , וכי לרגל היותה קדושה לשלושת הדתות הגדולות של האנושות , תקוים בה חובת שמירה קפדנית של כל מקומות התפילה , אתרי הקודש והמונומנטים ההיסטוריים בתוכה . 3 על טקס הכניסה ועל סדר המצעד ראה 1 , 86111 § 1111 ז \ ¥ 0 _^ " מ _# " _* /(? ' - " . ? " /?; , י 195-200 . 283-285 ; \\ ' . 7 . \ _13556 > קק 1919 . ח _^ 0 ח 01 _^ 1 > _01 _£$ < 111€ , 1 _^ 0 ק _6 0 / ! 5 , 00 £ - ! _00 > 11 ז 1 _<^ 0 ¥ 00 _£ ץ € ( 11101 ק 1 £ . _\ ו _\^ _€ 0 / 1116 £ _^\;> 110 ו ( 1 _טי ( _£ _(! . ) , , 4 8111 / 1 ( _€€01 ( 1 0 / 1111 _\( 1 ת ( 10 _16-001 ץ 1 _, ? 1 1 15 . _/! 1917 10 0 _^ 0 \) €1 / 9 / # . _י _11110114 0 / _0 _?> 1€101 511 £ _( 1111101 < , 1 _// . // . 1141143 ת € \\> 5 , 01110 1919 1111 ( 1 ( 1 111€ _€0 א 11€ ( 1 / 101 ) 1 0 //~ 111111 501 ) 0€5 ( 11111 ? 111 )\ 1 _*) 1€ ( 1 0 ! 1110 ? 01€ _* 11 / 1€ ק _€0171 ( יאה הסיכומים בתאריכים המתאימים . ( על כניסת הקיסר הגרמני לעיר ראה יי בךאריה , עיר בראי תקופה : ירושלים במאה ה , 19 ב : העיר החדשה בראשיתה , ירושלים תשל"ט , עמי 460-459 וההפניות שם . פרטים רבים על דרך הכניעה של העיר לכוחות הבריטיים ראה די גביש , ילתולדות "המושבה האמריקנית" וצלמיהי , אי שילד ( עורך , ( ספר זאב וילנאי , א , ירושלים , 1984 עמי . 144-127 על כניסת אלנבי לעיר ראה גם , ןו פוקס , יאוסטן סנט בארב הריסון , ארכיטקט בריטי בארץ הקודש , ' עבודת דוקטור , הטכניון , , 1992 עמי 41-40 והמקורות שם . 4 פירוט של ההצהרה ראה : 1923 . ת _^ 0 ח 01 _^ 00 _^ 1918-1923 , _1-0 א 1932 0 . £ _^ _511506 . 4 _? 01€511 > 1€ ו _£ 101 ח _^ 1 1 . 0 _$ _ן _\^\( 1 111 1 . _( ז £ , ו _!\\ ' _101 ח _86 . א 181 — 182 ; . קק ; קנדל ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 4 סטורס 307 ) . ק 1939 , ח _< 10 ו 8 . 011 £ > 110110 > 1 _* , 1 _. 01 ח ( 11 . 810 אף מציין שאת נוסח ההצהרה הכין מרק סייקס _, מאבות הסכם _סייקס-פיקו _ומהמרינאים הבריטים הבולטים שפעלו באזור המזרח התיכון בתקופת מלחמת העולם הראשונה . על קשריו של סטורס עם סייקס ועל פטירתו של סייקס בביירות בשנת 1919 ראה שם בהמשך . לפרטים על סייקס ראה : ין מקובר , שלטון ומנהל בארך ישראל , 1926-1917 ירושלים תשמ"ח , עמי ; 28 יי פרידמן , ישאלת _ארץ ישראל בתקופת מלחמת

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר