התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:425

שלה לא חלו בעיר שינויים משמעותיים בהשוואה למצב ששרר בה ערב מלחמת העולם הראשונה . יתרה מכן , כבר בעשור הראשון של תקופת המנדט הבריטי עבר המרכז הדמוגרפי והכלכלי של היישוב היהודי בארץ ישראל מירושלים לתל אביב . גודלה של האוכלוסייה הכללית והיהודית בירושלים ערב הכיבוש הבריטי אינו ידוע במדויק . אנו נוטים לקבל את הנתונים שמסר המושל סטורס : בערך 28 , 000 יהודים , 11 , 000 מוסלמים וכמספר הזה נוצרים ; סך הכול כ 50 , 000 תושבים בעיר . נתונים אלה מסתמכים על מספרי ראש סינדיקט החיטה הטורקי של ירושלים , דיווח שנקבע על פי תעודות לידה ומרשמי המשטרה ואשר קבע שמספר תושבי העיר בשנת 1917 הגיע ל , 53 , 410 מתוכם 31 , 147 יהודים . צריך להביא בחשבון הפחתה מסוימת בגודל האוכלוסייה ממועד דוח זה ועד לסיום המלחמה . " ישנה גם הסכמה שגודל האוכלוסייה בירושלים , במיוחד היהודית , ירד בשנה האחרונה לשהיית הטורקים בעיר . המפקד הרשמי המהימן הראשון של אוכלוסיית ארץ ישראל נערך באוקטובר . 1922 הוא מתייחס לגבולות ארץ ישראל כפי שנקבעו במנדט הבריטי , וכולל פירוט גם על מצב האוכלוסייה בירושלים . בשנת 1931 נערך המפקד הממשלתי הרשמי השני , ואף בו נתונים מפורטים על ירושלים . לאורך כל תקופת המנדט יש לנו אומדנים רשמיים של השירות הסטטיסטי הממשלתי על גודל האוכלוסייה בארץ ישראל ובירושלים . באשר לאוכלוסייה היהודית בעיר , הרי זו חושבה בשנת 1940 בידי הלשכה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית בעבור כל שנה ושנה , החל משנת 1921 ועד שנת . 1940 לפי כל המקורות האלו ערכנו את שלוש טבלאות האוכלוסין הניתנות להלן . 162 על נושא זה ראה מאמרו המפורט של מי רומן , ימעברו של המרכז הדמוגרפי והכלכלי מירושלים לתל אביכ בתקופת המנדטי , לבסקי ( לעיל הערה , ( 6 עמי . 234-217 נסתפק על כן במאמרנו הנוכחי בהצגה של כמה נתוני יסוד ובהסקת מספר מסקנות כלליות . על התפרסות האוכלוסייה בעיר ראה גי ביגר , יההתפרסות המרחבית של אוכלוסיית ירושלים בתקופת המנדט ; קתדרה 39 ( ניסן תשמ"ו , ( עמי . 140-125 163 סטורס ( לעיל הערה , ( 39 עמי . 295-294 וראה באופן כללי על נושא זה אצל שילוני תשמ"ח ( לעיל הערה , ( 6 עמי , 147-146 ושם התייחסות ליספירת יהודי ארץ ישראלי , חוברת א , עמי ; 6 וראה מקורות נוספים לגודל האוכלוסייה בירושלים בראשית המנדט אצל ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי . 55-52 פירוט על אוכלוסיית ירושלים , במיוחד היהודית , בתקופת המנדט , ראה 612 , וה 0 . $ < _± _, _ע 11 \> ק 61 31 . ( 6 ( 15 . ) , 0110111 _0 £ 0 _$ _161 ח 1113 ח , 0 . // . _^ . _;\ י ו 11131101 ק 5 ? 0 י 1 ז 01 . 1 _£ _11153161 ת _7116 £ _\/ 0111 ( 10 י 53—75 . קק 1973 , ןה , _11161115316 ו _10 $ 10 . 1 £ ? _11 $ ( 11 _? ו > 1 ? 10 111€ _<\ _וו \/ _011 ןו 110 _ו _0 ק 1 ה 1 : . 4 _€0 ז 5 _^ 1€1 ו 0 /] _611 164 שילוני ( שם , ( עמי 165 . 146 ראה די גורביץ , יהודי ירושלים : חקירה דמוגרפית סוציולוגית של הישוב היהודי לעדותיו , על יסוד מפקד יהודי ירושלים , שנערך באלול תרצ " ט - ספטמבר , 1939 ירושלים : הסוכנות היהודית , תש"א . 166 במפורט על המקורות של התקופה : מפקד , 1922 מפקד 1931 והערכות רבות נוספות על האוכלוסייה בארץ ישראל וירושלים , ראה שמלץ ( לעיל הערה ;( 15 הנ"ל , יהאוכלוםייה באזורי ירושלים וחברון בראשית המאה העשרים ; קתדרה 36 ( תמוז תשמ"ה , ( עמי . 163-123 פירוט בכל נושא האוכלוסייה בירושלים בתקופת המנדט , ראה 0 > 1 _, ו 41 ו 01 _י 1111 £ \ ק -0ו 110 _$ ז , _0€ ח _612 , _^/ 0 _^ 7 ? 0 X 1 * 09 , 01 וחו 22-40 0 . 0 . $ _^ . קק . 1 _^ 118310171 1987 .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר