התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:413

ועדה שטיפלה בעניין . הוועדה החליטה שעל הכנסייה למכור חלק מנכסי הקרקע שלה לשם תשלום החובות . וכך , בשנים 1925-1921 מכרה הוועדה בירושלים , על דעת הכנסייה , כשני מיליון אמות מרובעות של קרקע ( כ 1 , 120 דונם , ( ועוד כ 22 , 000 דונם אדמה מחוץ לעיר . רוב השטח העירוני נקנה בידי יהודים . כבר בתחילת אותה תקופה הייתה קרן קימת לישראל הראשונה שניסתה לרכוש את אדמות זנזרייה ( רחביה ) מכנסייה זו , אך הדבר לא עלה בידה , שכן כוונתה הייתה לקיים את בעלותה על הקרקע ולהחכירה למתיישבים אשר ישלמו דמי חכירה . אלא שהדרישות מהחוכרים היו מוגזמות ואלו לא יכלו לעמוד בתנאי החכירה . כדי למנוע סכסוכים ויתרה קרן קימת על תכניתה זו והעבירה את הטיפול ברכישת קרקעות זנזרייה לחברת 'הכשרת הישוב . זו הצליחה בקניית הקרקע ומכרה אותה לצמיתות לתושבים בעיר , וכך אפשרה את הקמת השכונה רחביה ( ראה איור . ( 6 חלק קטן מקרקעות זנזרייה נשאר בידי קרן קימת , ועליו הקימו מאוחר יותר את בניין המוסדות הלאומיים , אף שבתחילה תוכנן להקים בשטח זה את הגימנסיה העברית . לקרן קימת היו באותו זמן שטחי קרקע נוספים בירושלים , מרכישות קודמות , בעיקר במקור חיים ( אדמות עמוס ) ובאזור הר הצופים , במקום בו תוכננה הקמת האוניברסיטה . אך בתקופת המנדט כבר כמעט לא רכשה הקרן הקימת קרקעות בעיר , וכל המשך פעולות רכישת הקרקעות בירושלים בוצע בידי חברת יהכשרת הישובי . אשבי מעיר שתכניתה של רחביה הייתה שאפתנית פחות מזו של תלפיות , וכי הייתה מתואמת יותר עם הפרויקטים האחרים שתוכננו לבנייה בחלק הדרום מערבי של העיר , על ידי האנגלים , היוונים והמוסלמים . שכן בסביבה זו עשוי להיות אחד מאזורי הפיתוח העיקריים של ירושלים . לפי אשבי השטח שיועד לרחביה היה 120 , 000 מ"ר , זאת אומרת 120 דונם , ועליו תוכננה הקמת 114 יחידות מגורים וכמה מבני ציבור : בית ספר גבוה ( תיכון , ( בית כנסת ועוד . הוא מציג את התכנית לשכונה של האדריכל קאופמן וצילום מודל של בית הכנסת כפי שהארכיטקט מציע לשכונה . בהתאם לדיווח של חברת יהכשרת הישובי , השטח שהם רכשו בשנים 1922-1921 באזור של זנזרייה ( רחביה , ( הגיע לכדי 122 , 500 מ"ר ( כלומר 122 . 5 דונם . ( 127 ביגר ( לעיל הערה , ( 12 עמי 192 וראה המקורות שם ; קרק ואורךנורדהיים ( לעיל הערה , ( 34 עמי . 183-180 על המשבר בכנסייה _היוונית אורתודוקםית ראה : 7116 _01661 < 1 . ח 0 ו 11 ז 0 . _7511 ח _11 ; 11 £ 1 מ ' _13 _א 6 ; 115 01 1116 81111 * 11 י ) ו _13 ( 1 \ ' 6 ח ( 111110 § 111 £ ? 01 ת 11 < 11 _£ _11316 01 . 16111 $ 3161 ז 10 ( 10 _\ ? 3 ו ; 111 _( 1 // . _^ _. 11 / ££ , 01 ( וחג 1 ז _77—127 ; , 4 . 861 . קק \ _€ ( 11 \ 8111 ( 1165 12 ( 1978 ) . ז , /\ 51 ( 1 > 1 1111 ( 1 / \ _י 6 ת 1 זי 1€ 11110 ? _31 £ ! ו _^ 11 ןו 11 0 / 1 ( 11651111€ 10 1 ו 6 חזןו _61 י 1116 _00 _^ _ץכ <> 1 > 116 _(/ 1 ק _> ן 11 ? 1 \ וה 0 / _9 / ו 07 [ 0 / 1116 // ק _\)/( _1115 0 / 111€ 01 ( 110 ({ 0 . _\ ?( 1111 ( 11 ( 11 ( 11 £ 1110 _^ 6 0 x 1 x 31 ( 1 192 1 _86 ו 128 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי 43 מצטט את דואר היום , . 31 . 5 . 1922 מפת זנזרייה ( רחביה ) של חברת יהכשרת הישובי משנת , 1923 ראה שם , עמי , 68 וראה מיקומה של רחביה במפה האזורית של אשבי אצלו ( לעיל הערה , ( 120 עמי 17 מפה 34 מספר ;\ ' 11 מפה משורטטת של רחביה אצל ביגר ( לעיל הערה , ( 107 עמי 129 . 119 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי 130 . 42 אשבי ( לעיל הערה , ( 120 עמי ; 66 ציור בית הכנסת ראה גם קרויאנקר ( לעיל הערה , ( 79 עמי 131 . 275 ביגר ( שם , ( המצטט את דוח יהכשרת הישובי מיולי ; 1923 דואר היום , . 25 . 11 . 1921

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר