התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:405

הארצישראלית , שהתמקמה בירושלים והייתה פעילה ביותר בעיר , כמצוין לעיל , נטלה חלק חשוב , באמצעות מוסדותיה - בתחילה קרן קימת לישראל , ועד מהרה חברת יהכשרת הישוב' - בתכנון ובהקמה של מספר שכונות ומרכזים מסחריים חדשים בירושלים . האזור הראשון שלגביו הועלה הרעיון של הקמת שכונה מפוארת ושזכה לתכנון מפורט , באותה עת , היה אזור תלפיות . גופים יהודיים רכשו באזור זה , עוד בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה , שטחי קרקע גדולים שעליהם חשבו להקים שכונה יהודית . שני בעלי הקרקע העיקריים במקום היו חברת 'הכשרת הישוב' ובנק אפ"ק , ונוספו להם בעלי קרקע פרטיים שרכשו שטחי קרקע קטנים , מפוזרים בסביבה . לאחר מלחמת העולם הראשונה הגיע ארתור רופין , נציג חברת 'הכשרת הישוב , ' להסכם עם נציגו של בנק אפ"ק יצחק לוי , על תכנון משותף של שטח תלפיות , כאשר הכשרת הישוב תטפל בנושא ולאפ '' ק תהיה זכות בחירה ראשונה לשטחי מגורים לאנשיה בשכונה . כן הגיע לסיכומים מתאימים עם בעלי הקרקעות הפרטיים בשטח . תיאום זה אפשר תכנון כולל של האזור . בינתיים הגיע ארצה פרופי פטריק גדס למטרת תכנונו של מתחם האוניברסיטה העברית , וגם להגשת הצעה כללית לתכנונה של ירושלים . בספטמבר 1919 פנה אליו רופין בשם ההסתדרות הציונית , שייעץ לה בתכנון שמונה פרויקטים יישוביים נוספים בארץ . הראשון שבהם היה תכנון אזור תלפיות בירושלים . בנובמבר 1919 מסר גדס תכנית צבעונית בקנה מידה 1 : 2 , 500 שנקראה : 'תלפיות , ליד ירושלים , הצעה לעיר גנים , ' ואשר הוכנה על ידו ועל ידי חתנו , פרנק מירס . התכנית מתוארת בדוח הכללי שהגיש אז על ירושלים , ומצוין בו כי זו התכנית המפורטת הראשונה שהכינו , וכי מיוצגים בה העקרונות שלפיהם , לדעתו , צריך לתכנן את כל פרבריה של ירושלים , כאשר בכל מקום תותאם התכנית לטופוגרפיה ולייחוד המקומי של האזור . " בירושלים ראה בקצרה אצל קרק _ואורךנורדהיים ( שם , ( עמי 207-201 וההפניות שם . ראה גם אברמסון ( לעיל הערה , ( 33 עמי . 121-120 , 99-90 109 על בניית השכונות והתפתחות השטח הבנוי בירושלים בתקופת המנדט , ראה : גי ביגר , 'קווים בהתפתחות השטח הבנוי של ירושלים בעשור הראשון לשלטון הבריטי , ' שאלתיאל ( לעיל הערה , ( 29 עמי ; 278-225 הנ " ל ( לעיל הערה ;( 17 כמו כן אצל קרק ואורךנורדהיים ( לעיל הערה , ( 34 עמי 110 . 243-166 שחזור מפורט של התפתחות הבנייה בשכונת תלפיות ראה אצל קרק ואורךנורדהיים ( שם , ( עמי . 240-233 וראה גם : בךאריה ( לעיל הערה , ( 26 עמי ; 318-317 ביגר ( לעיל הערה , ( 107 עמי ; 109 אי רופין , פרקי חיי , ב : , 1920-1907 תל אביב , [ 1941 ] עמי ; 160 יי אשבל , הכשרת הישוב : פרשיות ומפעלים בערי הארץ , ירושלים תשל"ו , עמי . 53-51 111 וראה בנידון , ח 111 $ 5 £ 113 [ 10 ס . ו 1 ק . 6 , 1918-1936 ח ? _3168 ( 1 ח 1 $ £ 1 ח 1 ז ? 13 ו 81111 $ 1 _ . ת _3 _וחץ 8 . _14 145 . ק . _^ $ _0 , 1994 , אגודת המייסדים קבעה את שם השכונה : עיר גנים תלפיות ( שיר השירים ד . ( 4 112 ראה להלן ישימור ותכנון ; ושם הפניות למאמרו של מי שפירא על האוניברסיטה , ולחיבורו המפורט של הימן על כל עבודותיו של גדם יחד עם חתנו מירס , שנעשו בארץ . 113 הימן ( לעיל הערה , ( 111 עמי 114 . 151-145 ראה אצל הימן ( שם ) [ גדם , הדוח על ירושלים , [ עמי . 23-22

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר