התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:404

לאחר פרסום יהספר הלבןי של שנת 1922 התגבשו גבולות ארץ ישראל סופית למתכונת שהתקיימה עד לתום תקופת המנדט הבריטי . בשנים הבאות של שלטון מנדט זה , עד שלהי שנת , 1928 נשתרר שקט בירושלים ובארץ ישראל , ללא התנגשויות בין היהודים לערבים . הגורמים הבריטיים ניסו לזקוף מצב זה למדיניות הפיוס שלהם כלפי הקיצונים הערבים . אולם דומה כי סיבה חשובה נוספת לכך הייתה המריבות בין הצדדים היריבים בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל והתשת כוחותיהם . בשנת , 1926 בזמנו של הנציב הבריטי השני לורד פלומר , כאשר היה צריך לבחור מחדש נציגים למועצה המוסלמית העליונה שכן זמנם של הראשונים עבר , לא הצליחו הבריטים לפתור את הבעיה , מאחר והשתררה אווירה של שנאה וחשדנות בין שתי הקבוצות היריבות . למרות שהחוק קבע שהנציב הבריטי יכול למנות חברים למועצה עד לקיום בחירות מתאימות , נמנע הנציב מלעשות זאת , אך גם בחירות לא נתקיימו , כך שפעילות המועצה כמעט שותקה . המתיחות בין שתי הקבוצות גאתה אז , גם בקשר לבחירות לעירייה שהיו צריכות להתקיים באותו זמן . אלא שכל אלה חורגים מתקופת דיוננו . נוכל על כן לסכם ולומר כי גם מבחינת הפעילות הערבית , בולטות ביותר השנים הראשונות של תקופת השלטון הבריטי ; בשנים אלו החלה מתעוררת הלאומיות הערבית הפלסטינאית , כאשר מאבקים מתקיימים על השליטה באוכלוסייה הערבית הארצישראלית ועל הנהגתה ; ירושלים הופכת למוקד לפעילות המוסדות המוסלמיים העליונים של החברה הערבית המתמקמים בה ; במיוחד בולטת פעילותו של המופתי הערבי חאגי אמץ אל חוסייני בעיר . עם זאת נראה כי מבחינת התרומה להתפתחותה של העיר ירושלים , חלקה של העדה הערבית בעיר היה עדיין מועט יחסית . ה . תכניות שכונות הגנים היהודיות והמרכזים המסחריים החדשים אחד השינויים המרשימים ביותר בהתפתחותה של ירושלים , בראשית השלטון הבריטי בה , היה התכנון וההקמה של שכונות גנים ומרכזים מסחריים חדשים בעיר . ההנהלה הציונית עמי ; 327-316 יי סלוצקי , מהצהרת בלפור ועד למאורעות תרצ"וי , אליאב ( לעיל הערה , ( 47 עמי . 27-26 105 יש המתארים את השנים שבין מאורעות 1921 לאלו של , 1929 כשמונה השנים השקטות בארץ ישראל . 106 וראה בנושא זה פורת ( לעיל הערה , ( 71 עמי . 195-192 107 אין בכוונתנו לעסוק בחלק זה של המאמר בכל פרטי ההקמה והבנייה של השכונות והמרכזים שיוזכרו בהמשך , אלא אך לעמוד על המעוף בתכניות בניית השכונות והמרכזים המסחריים בירושלים , ועל התמורות שחלו בהן בראשית תקופת השלטון הבריטי . פרטים על השכונות והמרכזים המוזכרים ניתן למצוא אצל גי ביגר , 'שכונות הגנים בירושלים , תכנונן והתפתחותן בראשית שלטון המנדאט הבריטי , ' 1925-1917 קתדרה 6 ( טבת תשל"ח , ( עמי . 131-108 וראה גם : קרויאנקר ( לעיל הערה , ( 79 עמי , 271-145 ושם הדגש הוא על הצד הארכיטקטוני ; וראה גם קרק ואורךנורדהיים ( לעיל הערה , ( 34 עמי . 207-201 108 על רעיון ערי הגנים כפי שהגה אותן אבנעזר הווארד ועל התפתחותו עד להקמת שכונות הגנים

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר