התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:402

באותם ימים , להפקיד בידי הירושלמים גם את ייצוגם של אזורים אחרים , הגדיל את משקלה של הנציגות הירושלמית בגופים אלה מעבר למשקלה היחסי של האוכלוסייה בירושלים . הכיבוש הבריטי וניתוקה של ירושלים מהאימפריה _העות'מאנית העלו גם את מעמדו של מופתי ירושלים , אשר בתקופה העותימאנית היה כפוף לשייחי אל אסלאם , שישב בבירת האימפריה . בראשית תקופת השלטון הבריטי הורחבו סמכויות המופתי של ירושלים והוענק לו התואר אל מופתי אל אכבר ( המופתי הגדול . ( הפיכתה של ירושלים לבירת הממשל הבריטי בארץ ישראל , היותה מקום מושבו של הנציב הבריטי והמעמד העצמאי המוחלט שנקבע למופתי הערבי בתוכה , העלו מאוד את יוקרתו " . בראשית מאי 1921 מינו הבריטים לתפקיד זה את המנהיג הערבי אמין אל חוסייני , מנכבדי משפחת החוסיינים , אשר לפני כן , במאורעות פסח תר"פ , ( 1920 ) היה פעיל בארגון המהומות בירושלים ובפגיעות ביהודים . בעקבות המאורעות ברח מהארץ , ונידון למאסר שלא בפניו . בחנינה הכללית שהעניק הנציב הבריטי בקיץ 1920 נחון גם אמין אל חוסייני . דומה כי הבריטים קיוו שעל ידי מינוי זה ישיגו שקט בירושלים וברחבי הארץ . כן חשבו שמגיע למשפחת החוסיינים פיצוי על שמשרת ראש עיריית ירושלים נלקחה מהם ונמסרה לנשאשיבים . אמין דרש וקיבל את כל הסמכויות שהעניקו הבריטים לקודמו , ובכלל זה הפיקוח על ההקדשים ( הוואקף ) בכל רחבי הארץ . כן הוחלט להעניק לו משכורת גבוהה בגלל מעמדו המיוחד . באביב 1921 פרצו שוב "מאורעות בארץ , אך הפעם הן לא כללו את ירושלים . יש הקושרים זאת למינוי הפיוס שניתן לאמין אל חוסייני . עם זאת , בארץ היקפן היה גדול יותר מבעבר , והן כללו התקפות על שכונות בערים ויישובים יהודיים ברחבי הארץ . בעקבות המאורעות מינה הנציב הבריטי ועדת חקירה בראשות השופט הבריטי תומס הייקרפט , ( _93 > ' _01311 ) ועד שוועדה זו תסיק את מסקנותיה , יצר הוא עצמו תקדים משמעותי בכך שהפסיק את העלייה היהודית . ואמנם הדוח של הוועדה הצביע על הקשר שבין העלייה לתסיסה הערבית . 98 על בחירת הוועד הפועל הערבי לייצוג ולמשא ומתן עם הבריטים ראה יי שמעוני , י החברה _הערבית הפלסטינאיתי , פורת ושביט ( לעיל הערה , ( 10 עמי ; 277 על פעילות הוועד הפועל הערבי , המשלחות מטעמו לבריטניה ועוד ראה פורת ( לעיל הערה . ( 71 99 כדורי , במאמרו על הרברט סמואל 00 זת 6 ומת 61116 00 \ ' _61 וז $ 3171101 _2 ח 6 י _9611 511 6 . _תט £ . _£ 6 _£ _) 0 ח 110115€ _\/?? 510 ח 11 ( 1 > ז 44-68 [ = 711€ _€11 ( 1 . קק 1 $ ! 1 _<( 11€5 5 [ 1969 ] , ר 6 " . 1141 ( 1 ( 11€ £ 051€1 ח 52-81 ] ? 316 $ _[ 1 . קק 1970 . ח _^ 0 ח £ 0 _* 1 _? 1 > 1 5111 ( 11 _^ . . \ \ 1 _^ 0 ? ו , (( 110101 > _1€ ? 1 _^ 1 < 1 ( 1 מציין כי הענקת התואר • מופתי _אל כביר' למופתי הירושלמי הייתה המצאה בריטית . הוא אף משער כי המצאה כזו מתאימה לסטורס , שתמיד חיפש תארים מיוחדים . למעשה אף פעם קודם לכן לא היה תואר כזה למופתי של ירושלים , וראה בנידון גם אצל פורת ( לעיל הערה , ( 71 עמי 152 הערה , 18 עמי . 157 100 ראה במפורט בנושא זה , כולל על המופתי שקדם לו , וכן כללית על תפקיד מופתי ירושלים , אצל פורת ( שם , ( עמי 158-149 והמקורות הרבים שם . וכן בספרו המפורט של אורי קופרשמיד על המועצה המוסלמית העליונה בתקופת המנדט : 71 ו 7 £ >> 1 £ 1 \ 41 < 511 ק 1 !< _11 _, 711€ 51 _< ח $ _011 61 י } ק 1 _^ 1 . 1 ( 1 ] 17-20 , 78-79 , . קק 1987 , מ € . _^ 61 < _16 ה € / 01 _? _01€511 ז 1 ( 10 ז 11€ 811115 ) 1 \{ 11 ז ז 1 < _16 ז 1510171 1 ] _/ _. _ו _^ _0 _" _; _7 _^ 262-265 ובמקומות נוספים בספר זה . _^ ' 101 _ינו _^ ח 0 { ! ח 15 $ 10 ותוהנ 011 $ 01 1116 0 ק 1921 . _£ 6 \ ו 111 _^ 11 ז _^ . ל / 70 ' // ו / ז 1€ 0 / . ו 1 ז 01€5 1 ; 13 _( 1 , 1 ץ . 1 _113 1 _1 01 1-115 ח 13 חת 1 כ > ' 0 י 1 זת 16 ח 11 ; 1 _6 _( _1 10 ? _31 זח _656 ץ ? 11161610 . _£ ח _06 _£ 613 ! 1 ח _( 16 ח 0 ק \ ¥ 1111 _001165 1921 ( 3150 9 . 0 . 1 . 111 ( 6 311 ( 1 \ 11 . 51111 _)^) ח _< 10 ח )' , _^ 0 ז . _^ _13 ) 68 אחד מחברי הוועדה היה לוק , שמאוחר יותר מילא תפקיד מרכזי במאורעות . 1929

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר