התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:380

ומאוחר יותר הבירה של כל ארץ ישראל , עם סטטוס של עיר שלטון וממשל - מעמד שלא היה לה מאז , 1187 מועד נפילתה של הממלכה הצלבנית , שגם לה שימשה עיר בירה . מפקדי הצבא אשר שימשו כמושלי השטחים הכבושים בתקופת הממשל הצבאי היו : גנרל קלייטון עד 5 באפריל ; 1918 גנרל מוני עד יולי ; 1919 גנרל ווטסון עד 26 בנובמבר ; 1919 וגנרל בולם " עד בואו של הנציב הבריטי הראשון , הרברט סמואל , ב 1 ביולי . 1920 האחריות של המושלים הצבאיים כללה אחריות חוקתית ומנהלית לכל חלקי ארץ ישראל . לעיר ירושלים ולמחוזה מונה מושל מיוחד . עם כניסתם של הכוחות הבריטיים לירושלים הם מצאו אותה במצב של התפרקות כללית , כתוצאה מהמשברים הקשים שעברו על העיר בתקופת מלחמת העולם הראשונה . מספר בעיות מרכזיות ניצבו בפני הממשל הצבאי הבריטי שהוקם בעיר . הראשונה והדחופה ביותר מביניהן הייתה מחסור במזון לתושבי העיר ולחיילים הבריטים שהשתכנו במקום . בתקופת המלחמה הצטמצמו מקורות המזון לעיר ונתיבי האספקה ( הדרכים ומסילת הברזל ) נפגעו . המעט שהגיע חייב היה להספיק לחיילי שתי _הדיביזיות הבריטיות שנמצאו בה , ולתושבי העיר והסביבה . המושל הצבאי פעל במהירות לפתיחת נתיבי אספקה נוספים לעיר , ודאג לפקח על חלוקה נאותה של המזון שהגיע . עם זאת , המצב נשאר קשה כל עוד נמשכה המלחמה וקו החזית המשיך להימצא מצפון לעיר . הבעיה החמורה השנייה שדחקה הייתה נושאי הבריאות , ההיגיינה והסניטציה . החיילים הבריטים שכבשו את העיר מצאוה מלאה מחלות , עם התפרצויות של מגפות כמו טיפוס , 7 על ההחלטה הבריטית לקבוע את ירושלים כבירה ועל אי הוודאות הראשונה בתקופת השלטון הצבאי בנושא ראה גי ביגר , מושבת כתר או בית לאומי , ירושלים תשמ"ג , עמי 8 . 165-164 קלייטון שימש מאוחר יותר גם כמזכיר הראשי , השני , של ממשלת המנדט הבריטית . פרטים חומר אישיים רב עליו עליו ראה בספרות מקובר ובמקורות ( לעיל הערה השונים , ( 3 של עמי התקופה 117 ולפי . ראה המפתח למשל שם הו 06 ; באופן _£ ז _^ כללי _1161 , , 4 ניתן ות למצוא 8 £ . 53 . ק 5 , . ק 1970 , _0113 ת _53101 טז 6 ז " ! , . _0 /< ז 1 < , . / £ >/ קלייטון עבר מהארץ לשירות בעיראק , שם גם נפטר . 9 פרטים אישיים על גנרל מוני ראה מקובר ( לעיל הערה , ( 3 עמי 49 ולפי המפתח שם . 10 פרטים אישיים על גנרל ווטסון ראה מקובר ( שם , ( עמי . 53-52 , 38 על אישים אלו ראה גם י שביט וגי ביגר , יהמנדאט הבריטי על ארץ ישראל : שלטון , מנהל וחקיקה , יי פורת ויי שביט ( עורכים , ( המנדאט והבית הלאומי , 1947-1917 ההיסטוריה של ארץ ישראל , ט , ירושלים , 1982 עמי 11 . 86 פרטים אישיים על גנרל בולס , ראה מקובר ( לעיל הערה , ( 3 עמ י 53 ולפי המפתח שם . 12 גי ביגר , יתרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של ירושלים בראשית שלטון המנדאט הבריטי , ; 1925-1918 מחקרים בגיאוגרפיה של _ארץ ישראל , ט ( תשל"ו , ( עמי ; 176 מקובר ( לעיל הערה , ( 3 עמי . 69 על הארגון המנהלי בארץ בתקופת השלטון הצבאי ראה גי ביגר , יהארגון המנהלי של אר 7 ישראל בתקופת השלטון הצבאי ; 1920-1917 אליאב ( לעיל הערה , ( 6 עמי . 260-248 13 על ירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה כתב בשעתו תלמידי וחברי צבי שילוני , עבודת סיום לתואר מוסמך . בעבודה זו חומר רב על מצב העיר והמשברים שעברה בתקופת המלחמה . חלק מחומר זה הוצג בכמה מפרסומיו של שילוני בנידון ( לעיל הערה . ( 6 14 ביגר תשל"ו ( לעיל הערה , ( 12 עמי ; 178 הנ"ל ( לעיל הערה , ( 7 עמי ; 166-165 שילוני 1985 ( לעיל הערה ;( 6 וראה בהמשך מאמרנו גם על התיקון והבנייה המהירה של קו הרכבת לירושלים , דבר שהקל על הבאת המזון לעיר .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר