התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:379

התחלות מתקופת המשנה הראשונה , מחד גיסא ; ובניצנים של חיכוכים ביטחוניים והתפתחויות מדיניות המוצאים את ביטוןם המלא מאוחר יותר , בתקופת המשנה השלישית , מאידך גיסא . זוהי תקופת הבנייה והעשייה העיקרית בעיר ירושלים בזמן השלטון הבריטי , מבחינת התפתחות העיר והמעשה העירוני המתרחש בה . תקופת המשנה השלישית היא זו שהחלה ב 1936 והסתיימה ב - 1948 במלחמת העצמאות , עם סיום השלטון הבריטי בארץ . המאפיין העיקרי של תקופה זו הוא נושאי ביטחון ודיונים פוליטיים , שמאפילים על כל שאר הגורמים הקשורים בהתפתחות העיר : המאורעות והמרד הערבי בשנים , 1939-1936 מלחמת העולם השנייה בשנים , 1945-1939 תקופת המאבק של היישוב היהודי נגד הבריטים בירושלים בשנים ; 1948-1945 ויחד אתם הדיונים הפוליטיים , החל מוועדת יפיל ( 1936 ) דרך 'הספר הלבן י ( 1939 ) ואילך , בקשר לעתידה המדיני של ירושלים . האם תיכלל במדינה היהודית במידה ותתקיים בארץ תכנית חלוקה ? האם תחולק ירושלים עצמה במידה והארץ כולה תפוצל בין שני הצדדים היריבים בה , היהודים והערבים , או שתישאר עיר מאוחדת ? כל אלה הם אירועים ונושאים מרכזיים שהשפיעו על העיר בתקופת המשנה השלישית שלה . במאמרנו הנוכחי נתמקד בתקופת המשנה הראשונה בלבד . ב . הממשל הבריטי : המשטר הצבאי ותקופת הרברט סמואל התקופה שקדמה לכיבוש ירושלים על ידי הבריטים , תקופת מלחמת העולם הראשונה , יכולה להיחשב בהיסטוריה של העת החדשה כתקופה הקשה ביותר של ירושלים , למעט אולי תקופת מלחמת העצמאות . התקופה שבאה לאחריה - תקופת הממשל הצבאי הבריטי - החלה בעיר מיד לאחר הכיבוש , כאשר קו החזית נמצא עדיין מצפון לירושלים . מצב זה נמשך כתשעה חודשים , ובהם שימשה ירושלים בסים עורפי מרכזי לכוחות הבריטיים אשר נערכו אל מול הקו הטורקי שנמתח מצפון לה , בין שפך הירקון ליריחו , ונודע כקו שתי העוגיות . בספטמבר 1918 הצליחו הבריטים לפרוץ את קו החזית והשלימו את כיבושה של ארץ ישראל כולה . לאחר הכיבוש הצבאי הבריטי של העיר וביצוע השלב השני של הכיבוש , באוקטובר , 1918 נעשתה ירושלים הבירה של המחוז הדרומי הכבוש של ארץ ישראל - 0 . £ . 1 ( 5011111 ) - על ירושלים במלחמת העולם הראשונה ראה : מ אליאב ( עורך , ( במצור ובמצוק : ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה , ירושלים תשנ"א ; ני אפרתי , ממשבר לתקווה : היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה , ירושלים תשנ"א ; צי שילוני ' , תמורות בהנהגה היהודית בתקופת מלחמת העולם הראשונה ; קתדרה 35 ( ניסן תשמ"ה , ( עמי ; 90-59 הנ"ל , יפריסת משרדי הממשל ויחידות הצבא בירושלים במהלך מלחמת העולם הראשונה , מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל יב ( תשמ"ו _, ( עמי ; 86-65 הנ " ל , 'הדלדול באוכלוסייה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה , יי בךאריה , יי בן ארצי וחי גורן ( עורכים , ( מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית יישובית של _ארךישראל _, א , ירושלים תשמ"ח _, עמי ; 151-128 וכן מאמרו אצל אליאב ( שם ;( ח י _לבםקי , יועד הצירים בירושלים ; הנ " ל ( עורכת , ( ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית , ירושלים תשמ"ט , עמי . 169-168

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר