תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים הקדמה מאת רן אהרנסון וחגית לבסקי ט מבוא : קווים לדרך מדעית 1 חלק ראשון : גאוגרפיה היסטורית : המהות וההקשר _הארךישראלי למהותה של _הגאוגרפיה ההיסטורית מבחינת ההשקפה _הגאוגרפית 35 ארץ ישראל כנושא לימוד גאוגרפי היסטורי 59 חלק שני : רליקטים היסטוריים בנוף ההווה ; גאוגרפיה היסטורית : רגיונלית ופיזית המערות באזור בית גוברין ( מאמר ראשון ) 83 המערות באזור בית גוברין ( מאמר שני ) 101 השימוש החקלאי בקרקע בחבל לכיש , אזור ספר צחיח למחצה בישראל 119 תנודות מפלס פני הכנרת 139 נסיגת החוף הדרומי של הכנרת ומוצא הירדן מהימה 151 ניסיון לאומדן מאזן המים של אגם הלשון 161 חלק שלישי : ספרות 'הנוסעים' המערביים : מקורות , מפות , איורים ודימויים חלוצי המחקר המדעי בארץ ישראל בראשית המאה התשע עשרה : אולריך יאספר זטצן וג'ון לואיס בורקהרדט 169 משלחת המחקר של ויליאם פ' לינץי לים המלח , 185 1848-1847 מפות המדידה הראשונות של ירושלים 195 התפיסות והדימויים של ארץ ישראל וירושלים בספרות הנוסעים המערביים של המאה ה 213 19 לאופייה של הספרות _הגאוגרפית היסטורית של ארץ ישראל מהמאה הי"ט 239 נופה של ארץ ישראל בציורי מקרא של המאה הי"ט 255 חלק רביעי : ארץ ישראל במאה התשע עשרה : יישובים ואוכלוסייה התפתחות עירונית בארץ הקדושה , 283 1914-1800 היישובים הכפריים בסנגיק עזה ( כולל יפו ורמלה ) בשנות השבעים של המאה התשע עשרה 311 אוכלוסיית _ארץ ישראל ויישוביה ערב מפעל ההתיישבות הציוני 361 חלק חמישי : ירושלים בראשית תקופת המנדט הבריטי התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי 377 ( 1926-1917 ) פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל 441 ( 1926-1917 ) רשימת המקומות שנתפרסמו בהם המאמרים לראשונה 501 מפתח המקומות 503 מפתח השמות 509

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר