תוכן העניינים

עמוד:12

6 . 19 מסחר ופיתוח בר קיימא 426 7 . 19 הקשר הכפול בין צמיחה כלכלית לאיכות הסביבה 432 8 . 19 השערת פורטר והעלות הכלכלית של אסדרה סביבתית 438 9 . 19 צמיחה כלכלית מול פיתוח בר קיימא : סיכום 441 פרק עשרים : חשבונאות ירוקה 443 1 . 20 שימוש בתמ"ג למדידת רווחה וקיימות 443 2 . 20 מערכת מוצעת לחשבונאות סביבתית — SEEA 445 3 . 20 אינדיקטורים כלכליים לרמת הפגיעה בסביבה 449 4 . 20 סקירה בינלאומית של חשבונות סביבתיים 452 חלק שביעי : ישראל ואחרית דבר 463 פרק עשרים ואחד : כלכלת סביבה בישראל 465 1 . 21 הקדמה 465 2 . 21 סקירה היסטורית 465 3 . 21 אמידת השפעות חיצוניות והערכת עלות סביבתית 466 4 . 21 התפתחות כלים כלכליים במדיניות סביבתית בישראל 470 5 . 21 בחינת ההצלחה של יישום תמריצים כלכליים במדיניות סביבתית 474 6 . 21 סיכום ומבט לעתיד 483 פרק עשרים ושניים : אחרית דבר 485 רשימת ספרות 487 נספחים 501 המלצות לקריאה נוספת ודברים שניתן ללמוד מאנשים, מקומות ושירים 501 נספח א' : מאמרי מבוא וסקירה 502 נספח ב' : אתרים מומלצים לנושאי כלכלת סביבה 504 נספח ג' : שישה בלוגים מומלצים בנושאים של כלכלת סביבה 508 נספח ד' : עשר תכניות אקדמיות מובילות בכלכלת סביבה 509 נספח ה' : עשרת כלכלני הסביבה המשפיעים ביותר בתחום 511 נספח ו' : עשרת כתבי העת הטובים ביותר בתחום 513 נספח ז' : שירים עם מוטיבים סביבתיים 515 אינדקס 521

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר