תוכן העניינים

עמוד:8

חלק שני : כלים יישומיים בכלכלת סביבה 67 פרק רביעי : כשלי שוק 69 1 . 4 כשלי שוק כמקור לבעיות הסביבה 69 2 . 4 זכויות קניין, יעילות כלכלית ובעיות סביבה 71 3 . 4 השפעות חיצוניות 71 4 . 4 נטל עודף 76 5 . 4 מוצרים ציבוריים 80 6 . 4 משאבי טבע משותפים 85 נספח : המודל הביו-כלכלי של ניהול משאבים מתחדשים והתנאים להכחדה 94 פרק חמישי : ניתוח עלות-תועלת בתנאי ודאות 103 1 . 5 מבוא 103 2 . 5 גישות שונות בבסיס ניתוח עלות-תועלת 106 3 . 5 כללי החלטה בנוגע לכדאיות הסטטית של פרויקטים 108 4 . 5 ערך הזמן בחישובים כלכליים 110 5 . 5 ניתוח עלות-תועלת של היבטים סביבתיים 118 6 . 5 ניתוח עלות-תועלת של סכר הטליקו 129 פרק שישי : סיכון ואי ודאות 131 1 . 6 קבלת החלטות בתנאי סיכון 132 2 . 6 קבלת החלטות בתנאי אי ודאות 136 3 . 6 כלל הזהירות המונעת 138 4 . 6 שילוב העקרונות של קבלת החלטות בתנאי סיכון ואי ודאות : דוגמה מספרית 139 5 . 6 מאפיינים פסיכולוגיים של סיכונים 141 6 . 6 סיכון ואי הפיכות 144 נספח : דרך אמפירית להתווייתה של עקומת התועלת 145 חלק שלישי : הערכה לא שוקית של משאבי הטבע והסביבה 147 מבוא 149 סוגים שונים של מוצרים 150 סוגים שונים של ערכים 152 סוגים שונים של שיטות הערכה 153

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר