האם אנו נאבקים למען הצדק?

עמוד:5

"סדרה חדשה : פרשנות ותרבות"סדרת הספרים מנהלים את חייהם תוך פירוש,יחידים וחברות,בני אדם . הוא יש מפרשהאדם מעשה הפרשנות אינו רק . עולמם ומכלול פעילותם,ערכיהם,מתמיד של מעשיהם אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של האדם הפועל,נחלתם של חוקרי תרבות . לבעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעי האדם הוא יש . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי אדרבה עשייתו מלווה בהסבר או ; כיצור חושב הוא אינו מסתפק בעשייה : מפרש ,אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה . בהבנה של מעשיו . ההכרה השיטתיתואינה מוארת באורה של התודעה ו,היא אינה מתבלטת או אז מוסטת תשומת ; ואולם לעיתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי מעבר זה מסמן את . הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי בניתוח ובתיאור של מרחבי,ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח בודה השיטתיתהע . שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות,הפעילות האנושיים והיא מציינת את הפיכת,ההרמנויטיקן,הזאת היא עבודתו של התאורטיקן . הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי אחותה הצעירה של סדרת – "סדרה חדשה : פרשנות ותרבות"סדרת הספרים הספרים . עוסקת במומנטים פרשניים – "פרשנות ותרבות"הספרים הקודמת פרשנות של טקסטים : ים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיוהכלולים בה עוסק פרשנות,פרשנות של תרבויות וחברות,דתיים ואחרים,פילוסופיים,ספרותיים סדרת . פרקטיקות וריטואלים,אתוסים,של מוסדות חברתיים ושל מיתוסים המתגבר על פרדיגמות הלקוחות,תחומי-הספרים כולה מתייחדת באופייה הבין המעוררת,ובניסיון להציע קריאה חדשנית ומאתגרת,י ידע תחומייםמתחומ . מחדש את השיח גם ביחס למה שנתפס כמובן ומוכר זה מכבר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר