האם אנו נאבקים למען הצדק?

עמוד:4

Simone Weil Luttons - nous pour la justice ? תרגום מצרפתית שירן בק עריכת תרגום מדעית אביעד חפץ ודניס שרביט עריכה לשונית דיטה גוטמן המכון הצרפתי בישראל – הספר רואה אור בתמיכת שגרירות צרפת בישראל תכנית אליעזר בן יהודה Ouvrage publié avec le soutien de l'ambassade de France en Israël - Institut français d'Israël Programme Eliezer Ben Yehuda הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות 1 - 891 - 540 - 965 - 879ב"מסת הוצאת כרמל © 2003419ירושלים,29034ד"ת 6511650 - 20פקס ; 6540578 - 20'טל www . carmelph . co . il : אינטרנט books @ carmelph . co . il : ל"דוא אילןֿ הוצאת אוניברסיטת בר © 2000925גןֿ רמת 7384064 - 30פקס ; 5318575 - 30'טל press . office @ biu . ac . il : ל"דוא www . biupress . co . il : אינטרנט 2019 / ט"עתש Printed in Israel

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר