אסטרטגיית האוקיינוס הכחול

עמוד:4

א ס ט ר ט ג י י ת ה א ו ק י י נ ו ס ה כ ח ו ל מהדורה מורחבת מאת : פרופ' וו' צ'אן קים, פרופ' רנה מובורן עריכת תרגום : הלית ינאי - לויזון נדפס בישראל, תשע״ו — 2016 כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . 36212 , תל-אביב 6136102 info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . BLUE OCEAN STRATEGY, Expanded edi tion By W . CHAN KIM, RENÉE MAUBORGNE Copyright © 2015 Harvard Business School Publishing Corporation Published by arrangement with Harvard Business Review Press All rights reserved . No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212, Tel -Aviv 6136102 info @ matar . biz הוצאת מטר ב -

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר