השימוש בשפה כמבע ביצועי בספרים שתהיי לי הסכין וסוס אחד נכנס לבר מאת דויד גרוסמן

עמוד:13

ה ש פ ה ב שנ י ס פ ר י ם ש ל ג ר ו ס מ ן 13 רומן המכתבים מדגישה עוד יותר את הכרח העברת הסיפור מהכותב לנמען המכותב המסוים . בספר השני, הכרחיות נוכחותו של הנמען המסוים, בתוך ת של דובלה לאבישי,הקהל החוזה במופע, ניכרת בפנייה הטלפונית המוקדמ חבר הילדות לשעבר, שהקשר אתו נותק לפני ארבעים שנה, בבקשה שיגיע למופע אני רוצה [ . . . ] שתסתכל עלי . שתראהזה : "אני רוצה שתבוא להופעה שלי [ . . . ] . ) 33עמ', סוס אחד נכנס לבר טוב, ואחרי זה שתגיד לי . [ . . . ] מה ראית" ( - אותי טוב שתהיי לי ם בספרים, כתיבת המכתבים בספרשני מופעי השפה המתוארי ית שלזמבוססים על הנוכחות הפי סוס אחד נכנס לבר בוהדיבור על הבמה, הסכין ית של הנמען, כפי שהיא נקלטתזהפיהנוכחותהנמען, ולו גם לזמן קצר . ומאושרת בעיניו של מספר הסיפור, משמשת כתנאי הכרחי לפעולת הסיפור . כפי שהוא מתארור את מרים לפרק זמן קצר ביותרבספר הראשון רואה יאי בו הוא מתבונן בה וריבוי הפרטים שהוא קולט ממנהשבמכתבו הראשון, האופן מאפשרים לו את הפנייה יוצאת הדופן אליה : ראיתי אותך שלשום בכנס המחזורים, לא ראית אותי כי עמדתי לגמרי ך, וכמה נערים קראובצד ואולי בנקודה עיוורת שלך . מישהו אמר את שמ לך המורה, והיית עם גבר אחד גבוה [ . . . ] זה כל מה שאני יודע עלייך ) ,9 עמ' שתהיי לי הסכין ( ההתבוננות במרים הייתה קצרה וחטופה, ובכל זאת, יאיר חוזר לתארהּ במכתביו בכפייתיות תוך שהוא מוסיף פרטי פרטים על מה שראו עיניו בחטף . כפי,אבישי במופעו של דובלה חשובה לו במיוחדבספר השני, נוכחותו של שהדבר ניכר בקשר עין הרצוף שדובלה מקיים עם אבישי מתחילת המופע ולכל אורכו . בשתי היצירות זקוקה הדמות הראשית למבט של הנמען שיראה, יכיל, ויהפוך את רשמיו למילים כתובות שיתנו תוקף ומשמעות לחייה . היאשר אות שמזווית ראייתה,מדבר הוא הדמות המרכזית - ת הגבר הכותבבשתי היצירו זווית 2 . ההתרחשות ומעוצבת דמותותנפרסודרך השימוש המיוחד לה בשפה מתמלל את הטקסט הראשוני בהמשך . הנמעןה,ידי הנמען - נשמרת עלראייה זו ודמותו ניתנת לשחזור בעיקר מתוך שפתו של,עצמו ממעט להשמיע את קולו בר המרכזי . בשתי היצירות יכולת הקשב, הקליטה וההכלה שלהדו - הכותב הנמען מעצבת אותו במהלך הרומן ומשתנה מדמות שולית בעלת קיום מצומצם ודל לדמות מלאה ומשמעותית .

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר