השימוש בשפה כמבע ביצועי בספרים שתהיי לי הסכין וסוס אחד נכנס לבר מאת דויד גרוסמן

עמוד:11

ה ש פ ה ב שנ י ס פ ר י ם ש ל ג ר ו ס מ ן 11 ) מתעלם לחלוטין מהכרונוטופ,8991 ( שתהיי לי הסכין הרומן המוקדם ארוך המכתביםלכך הוא ההקפדה על תכלומר, מהזמן ההיסטורי . ביטוי בולט אך השמטה שיטתית ועקרונית של השנה . הזמן,תוך ציון היום והחודש שהקשרכך למשל מציע יאיר . ההיסטורי מתייתר ומוחלף בזמן של עונות השנה סוס אחד נכנס בינו לבן מרים יסתיים כשירד הגשם הראשון . לעומת זאת, הרומן מרחבובוכל אירוע בו ממוקם בהכרח בזמן,הוא כרונוטופי בכל הווייתו לבר : ישראלי . כך למשל מציין דובלה שהוא נוצר את תעלת סואץלאיםמ ! [ . . . ] עבדול נאצר מודיע שהואינבול על מבצע סי לנו אותה בפרצוף, ואבא שלי [ . . . ] יוצא לפתוח אותה ! ככה שאםוסוגר מחיר - חושבים על זה, אני בעצם סוג של פעולת תגמול [ . . . ] אני התג ) 20 ( עמ'הראשון ! סוס אחד נכנס ו שתהיי לי הסכין היחס המקוטב לכרונוטופ בכל אחד מהרומנים אשון היא יפה,יוצר מבעים ביצועיים שונים לחלוטין . השפה ברומן הר לבר מהודרת, ספרותית, מרבה להתבונן בעצמה וחסרת הקשר וזיקה לזמן ההיסטורי . בניגוד גמור לכך, השפה ברומן השני היא דיבורית עם שימוש רב ך : ) מגדיר את הסלנג כ 1989 ( נירבסלנג . לשון שאדם בוחר להשתמש בה בדיבורו, בנסיבות מסוימות, לשם - תת ן התקנית ה'ממוסדת' . הסלנג הוא סוג שלחריגה שביודעין מן הלשו כלל, באפקט הומוריסטי . - משלב לא פורמלי והשימוש בו כרוך, בדרך הסלנג מצטיין בנופך מיוחד, רגשי בעיקרו, יש בו ציוריות רבה ) 851שם : ( . ומטפוריקה , ולרשות האדם ) מדגישה שהשימוש בסלנג הוא רצוני ומכוון 1002מרכוס ( ולכן הסלנג הוא שימוש מבחירה . ,ים גם משלבים אחריםנוקט לשון זו עומדה ) מציינת שניתן להבחין בין שיבושים טבעיים של דיבור לבין 5002שחר ( - בן פי - פי צורתו של היסוד הלשוני, אלא על - סטיות מכוונות שהן סלנג לא על תפקידו וההקשר החברתי שבו הוא מופיע . כשהדובר משכיל ומודע לשיבושים רו יכול להיחשב כסלנג . בשפתו דיבו גרוסמן מעצב את המבע הביצועי של דובלה תוך סוס אחד נכנס לבר בספר תוך שהוא חורג במכוון מהלשון התקנית והממוסדת . לשימוש,שימוש רב בסלנג די עם הקהל, ביטוי עמדותיהרב בסלנג פונקציות רבות וביניהן יצירת קשר מי

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר