השימוש בשפה כמבע ביצועי בספרים שתהיי לי הסכין וסוס אחד נכנס לבר מאת דויד גרוסמן

עמוד:12

ש ו ש ן - א ס תר א ד י ב י 12 ובחלקשאראה בהמשך המאמר . כפיי,בלתי מקובלות והשגת אפקט קומ הראשון של המאמר אציין את נקודות הדמיון בין שתי יצירות אלה, ובהמשך, אתאר את מאפייני המבע הביצועי בכל אחד מהספרים . נקודות דמיון בין שתי היצירות - " מחכה לך פה מתנה ממני " . א דוישתי היצירות מתבררות בדיעבד כמחווה של העתקה, כתיבה מהדהדת, מצ הראשון . כך, לקראת סיוםרומספ - קשב, כלפי בורא הסיפור - של נמען רב של מרים שלתוכה העתיקהחברתמהוא שתהיי לי הסכין כיהקריאה, מתברר את מכתביו של יאיר, עם תוספת של כתיבה ספק יומן ספק שרשרת מכתבים סוס שהספר,שלה אחריהם . כך גם מתברר במהלך הקריאה, וביתר שאת בסופה ל הופעתשהוא תמלול כמעט מילה במילה, שכתב אבישי, אחד נכנס לבר הסטנדאפ של דובלה שאליה הוזמן להפתעתו ובה נכח . שני הספרים הם מראה מילולית שיצר נמען הטקסט המילולי לסובייקט המספר . בשני הספרים הנמען מסורמכיר בחשיבותו הרבה של הטקסט הכתוב עבור בוראו הראשון ומבקש ל לו אותו כמתנה רבת ערך . כך כותבת מרים במחברת שלתוכה העתיקה את מכתביו של יאיר : "איך אתה לא יודע שמחכה לך פה מתנה ממני . [ . . . ] שבוע שלם הייתי אתך, מלה במלה . עשרות ומאות הדפים שמתחת לדף הזה [ . . . ] מר אבישי ) . כך גם או 702עמ', לי הסכיןשתהיי סיימתי להעתיק את מכתביך" ( לדובלה עם סיום המופע : "חשבתי אולי לנסות לכתוב מזה משהו . [ . . . ] כשזה . ) 691עמ', סוס אחד נכנס לבר יהיה גמור, אני אתן לך את זה" ( בספר הראשון,,הכוח המניע בכל אחד מהספרים הוא תשוקת המספר , לעסוק בטראומות ,57 ובספר השני, דובלה, גבר כבן 33יאיר, גבר כבן ילדותו והבנתו שניתן לעשות זאת רק תוך המרתןמושתקות מנערותו ומ י . נמען זה יקלוט אתתלמילים, לסיפור, והעברת סיפור זה לנמען קשוב ואמפ הסיפור לתוכו, ישוב ויהדהד אותו בדרכו, וכך יעניק לו תוקף ומשמעות . הכרחיות הנמען המסוים שיאפשר את ניסוחה של הטראומה המוקדמת במילים ניכרת,ומאוחר יותר ימסור את המילים הכתוכות למספר הראשוני של הספר כפי שהוא מבהיר זאת,בבחירתו של יאיר לספר את סיפורו למרים ולה בלבד במילים נחרצות היוצרות זיקה בין הכתיבה בעט לאקט המיני הגברי : "אין לי , ורק לכבודךשום רצון לספר סיפורים לאנשים אחרים . רק לך אני רוצה לכתוב ) . הבחירה של גרוסמן בז'אנר 53עמ', שתהיי לי הסכין הזדקף אצלי הדחף ככה (

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר