השימוש בשפה כמבע ביצועי בספרים שתהיי לי הסכין וסוס אחד נכנס לבר מאת דויד גרוסמן

עמוד:10

ש ו ש ן - א ס תר א ד י ב י 10 לעיתים רחוקות פעולה זו היא הדבר היחיד הנחוץ לביצוע מוצלח של המעשה . עי דרושות גם "נסיבות מתאימות [ . . . ] על ההליך להיותלהצלחת המבע הביצו כן . ) 137 : ( שםתתפים בו באורח נכון ובאורח שלם"מוצא לפועל על ידי כל המש שבאמצעות המבע הביצועי אנו מבצעים גם 'מעשה פרלוקוציוני',אוסטיןמציין שכאשר הוא אפקטיבי, הוא משפיע בדרך כלשהי על רגשותיו, מחשבותיו, ו והתנהגותו של הנמען . דעותי מבע ביצועי זה מתממש בכל אחד מהספרים באופן שונה לחלוטין . בספר ) המבע המילולי של יאיר מתקיים בשפה כתובה 1998 ( שתהיי לי הסכין המוקדם מצוטטת ומועתקת בכתב . לעומת זאת, בספר המאוחר, בריאתו,בלבד, החוזרת ידי אבישי היא - פה, וכתיבתו על - בעלםוקיומו הראשוני של המבע הביצועי ה ) מציינת את ההבדלים העקרוניים בין הלשון 3002שחר ( - מימושו השני בלבד . בן שחר, הדיבור - הכתובה ללשון המדוברת . בסיטואציה של שיחה חיה, מציינת בן הוא ספונטני, בלתי מתוכנן וחלק גדול מביצועיו נעשה באופן אוטומטי ולא שחר, מופק "בזמן אמת" בלחץ זמן, בלי שיש לדובר - מודע . הדיבור, מוסיפה בן זמן לשקול את דבריו, לתקן ולערוך אותם . הדובר שולף את היסודות הלשוניים מתוך הזיכרון לטווח קצר ועושה שימוש ביסודות הזמינים והשכיחים ביותר . המבנים הלשוניים המופקים בדיבור בתנאים כאלה אינם בהכרח מבנים שחר שהשיחה נבנית לא רק מאמצעים - . בנוסף, מציינת בןלשוניים תקניים לשוניים מובהקים אלא גם מתנועות גוף, הבעות פנים, גיוונים באינטונציה ובהדגשות קוליות . בשיחה חיה תפקיד מסירת המשמעויות אינו מוטל כולו על ( שם ) . הסימנים הלשוניים לגרוסמןב"אזור אסון" מאפשרת סוס אחד נכנס לבר כתיבת הספר להתאים את דיבורו של דובלה לכאן ועכשיו הישראליים תוך שימוש בשפה הבדל בולט ועיקרי בין שני הספרים באופן,דיבורית יומיומית . בהתאם לכך ) מציין שכרונוטופ 7002השימוש בשפה מושפע מהכרונוטופ של היצירות . בכטין ( שו בספרות באמצעיםהוא זיקת הגומלין המהותית ביחסי הזמן והמרחב, שנכב מנותי מתמזגים תווי ההיכר של המרחבוא - בכרונוטופ הספרותי . מנותייםוא והזמן בתוך שלמות קונקרטית, שנתמלאה משמעות . בכטין מציין שהכרונוטופ קובע את הז'אנר ואת סוגי הז'אנרים, ובנוסף, קובע גם את דמותו של האדם הותי . שהיא לעולם בעלת אופי כרונוטופי מ,בספרות

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר