פתח דבר - התאוריה החברתית-תרבותית: סוג חדש של פסיכולוגיה

עמוד:10

10 | לב ויגוצקי והתאוריה החברתית - תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו בשלושת השערים הבאים נעסוק בנושאים המרכזיים שעניינו את ויגוצקי ואת ממשיכיו, המייצגים את התאוריה החברתית - תרבותית . השער השני עוסק בקשרים שבין חשיבה, שפה ותרבות, ובו שלושה פרקים : הפרק הראשון ( פרק 4 ) עוסק בתיווך תהליכי חשיבה באמצעות כלים וסמלים . פרק זה דן ביחסם של ויגוצקי ועמיתיו לנושא האבולוציה החברתית - תרבותית שהאדם מקדם והיא מקדמת אותו, האבולוציה שהפרידה בינו לבין קופי - על, כמו השימפנזים, השבויים עדיין בכבליה של האבולוציה הביולוגית . בפרק זה ניפגש עם ויגוצקי המרקסיסט, שראה באדם יוצר כלים שבאמצעותם הוא משתלט על הטבע, והם מעצבים את התודעה שלו . בפרק מוקדשת תשומת לב מיוחדת לכלים ולסמלים שהאדם המציא לשם תקשורת ולקידום תהליכי חשיבה ולמידה . הפרק השני ( פרק 5 ) מתמקד בהמצאה האנושית החשובה ביותר בעיני ויגוצקי - השפה האנושית - הכלי האוניברסלי והאולטימטיבי שאפשר את האבולוציה התרבותית של האדם ועודו מאפשר אותה . יוצגו בו שתי נקודות המבט שוויגוצקי התבונן בהן : פילוגנטיקה - התפתחות האנושות, ואונטוגנטיקה - התפתחות האדם . יתוארו התובנות הפילוגנטיות שלו ושל ממשיכיו הרבים בדבר התפתחות הדיבור האנושי וההבדלים בינו לבין שפת החיות, וכן התובנות האונטוגנטיות בעניין התפתחות שפת האם אצל פעוטות, התפתחות מושגים מדעיים במסגרת בית - ספרית ולמידת שפה זרה . כל זאת בהשוואה לקביעותיו של ז'אן פיאז'ה . ולבסוף, נגבה את תובנותיו של ויגוצקי בממצאים עכשוויים ממחקר המוח, המראים עד כמה הקדים ויגוצקי את זמנו . בפרק השלישי בשער זה ( פרק 6 ) נתאר את התהליך המואץ של המסת הגבולות בין התרבויות ואת עליית מעמדה של האנגלית כשפה גלובלית לצד ההישענות המתחזקת על התרבות המקומית, המשמשת לאדם בית וזהות . נציג מחקרים חדשים על מאפיינים אוניברסליים של שפות לעומת מאפיינים תרבותיים מקומיים שלהן ועל השפעותיהם על החשיבה . השער השלישי עוסק באינטליגנציה ובאבחון דינמי תלוי תרבות . גם בשער זה שלושה פרקים . הפרק הראשון ( פרק 7 ) יציג הגדרות מערביות של אינטליגנציה ומבחנים שפותחו כדי למדוד אינטליגנציה ולהעריכה, ולעומתם נציג את העמדה החברתית - תרבותית המצדדת בעריכת מבחנים תלויי תרבות . בפרק השני ( פרק 8 ) נדון במושג "טווח ההתפתחות הקרובה" ( ZPD - Zone of Proximal Development ) בהקשרים של התפתחות, הוראה ואבחון ; בפרק השלישי ( פרק 9 ) נדון בפוטנציאל הלמידה ובאבחון דינמי של חשיבה והתפתחות . כפי שאפשר לראות, המושג "אבחון דינמי" הוא המושג המרכזי בשער זה . מושג זה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר