1. תפקיד נציב שירות המדינה

עמוד:11

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 11 ביטוי בכך שכהונתו של מנכ"ל אינה קצובה והממשלה יכולה להדיח מנכ"ל מכהן בכל עת, 6 ואילו לנציב כהונה קצובה ( שש שנים ) ואפשר להדיחו רק בהליך מסודר ובכפוף לעילות ספציפיות ( ראו פירוט בהמשך ) . 7 בשנים האחרונות נציב שירות המדינה מתמודד עם אתגרים לא פשוטים המדגישים את הצורך במינוי נציבים מקצועיים ועצמאיים . אתגרים אלו הם משני סוגים עיקריים : ראשית, קידום הרפורמה המקיפה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה . מדובר ברפורמה שממשלת ישראל החליטה עליה בשנת ,2011 8 היא מתבססת על המלצות ועדה שהוקמה לעניין זה משנת ,2013 9 ומטרתה לתת מענה לבעיות כגון היעדר ראייה ארוכת טווח ומערכתית ותפיסה סדורה בניהול ההון האנושי בשירות, היעדר גמישות מספקת בניהול ההון האנושי על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך, חולשה ב"עמוד השדרה הניהולי" ואי - מיצוי הפוטנציאל הגלום בעובדים . רפורמה זו נתקלת בקשיים רבים, בכלל זה חוסר שיתוף פעולה מצד חברי הממשלה וגורמים בשירות המדינה, והיא נמצאת ברגע קריטי לעתידה, שבו על הנציב לפעול בנחישות להשלמתה . 10 שנית, לחצים כבדים מצד פוליטיקאים המעוניינים ברפורמות אחרות בשירות המדינה, ובעיקר בהגברת השפעתם של השרים על מינויים בכירים . עניין זה מתבטא, למשל, בהחלטת הממשלה למנות משנים למנכ"לים במשרדי הממשלה כמשרות אמון, או בהצעת החוק לשנות את שיטת המינוי של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה . 11 6 ואכן מקובל ששרים חדשים מחליפים מנכ"ל מכהן . 7 על הליך מינוי מנכ"לים ראו תקשי"ר, סעיף 1 . 17 . יצוין כי כל המסמכים הנוגעים לחקיקה ופסיקה שמסמך זה מתייחס אליהם נבדקו לאחרונה בתחילת יולי ,2018 וייתכן שהשתנו מאז . 8 החלטת ממשלה מס' ,3993 מיום 2011 . 12 . 18 . 9 משה דיין, "דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה", 2013 . 10 מבקר המדינה, "הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה", דוח ביקורת מיוחד, 2017 . 11 לעניין מינוי משנים למנכ"לים ראו החלטת ממשלה מס' ,3075 מיום 2017 . 10 . 15 ; לעניין מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה ראו הצעת חוק שירות המדינה ( מינויים ) ( תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים ) , התשע"ז - 2017 .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר