הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה

עמוד:2

Appointment of the Civil Service Commissioner : A Proposal for Change Assaf Shapira עריכת הטקסט : תמר שקד, דקלה מארק אופנהיימר עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר - דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים מסת"ב 5 - 228 - 519 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע"ח נדפס בישראל, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר ,4 ת"ד ,4702 ירושלים 9104602 טל' : 5300888 - 02 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא"ל : orders @ idi . org . il טל' : 5300800 - 02 ; פקס : 5300867 - 02 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר