הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה

עמוד:1

ה צ ע ה ל ת י ק ו ן ש י ט ת ה מ י נ ו י ש ל נ צ י ב ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה אסף שפירא הצעה לסדר 19 אוגוסט 2018

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר