תוכן העניינים

עמוד:ז

נספחים נספח : 1 המחלוקת על דיני הרם ו 559 נספח : 2 מדרש המולך 564 1 נספח ; 3 גר וגרים בימי הבית השבי 567 1 נספח ; 4 ההקשר ההיסטורי והגבאלוגי של החוגים הכוחניים בימי הבית העוני ן 570 נספח : 5 סיפור יציאת מצרים בימי הבית השבי ן 572 הקיצורים הביבליוגרפיים 579 1 מפתחות מפתח מקורות ן 609 מפתח עניינים 622 1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר