א. הלשון העברית - אם הלשונות?

עמוד:3

כלומר , העובדה שיוסף דיבר עברית לא הייתה ראיה שהוא מביתו של אברהם , כי אברהם ארמית דיבר , ואת העברית למדו אנשי ביתו מבכי כנען בבואם שם - וראיה לכן , שלבן , הנשאר בארץ ארם , קרא בארמית "ינר שהדותא '' ( בראשית לא , מח ) למה שיעקב קרא בעברית ' עלעד » . עברית היא " שפת ככעןי ' כמו שקרא לה ישעיהו ( יט , יח } , ואין כל פלא אם אחד מגדולי מצרים מכיר את השפה של העם השכן . המשפט המוסגר בסוגריים מרובעים מתוך דברי הרמב " ן שהובאו למעלה ( " כי אברהם לא הביא 1 מאור כשדים < ... > אבל הוא לשרן כנעף ' ) אינו נמצא בספרי הדפוס ולא בכתבי היד חוץ מאחד , ומשם גאל אותו הרב שעוועל והביא אותו במהדורתו , - גס רבנו בחיי , המעתיק כאן את דברי חרמב ' ץ , גם המזרחי , בפירושו על רש " י כאן , לא הביאו אותו . אולי לא היה כאן אלא דילוג הסופר מפני הדומות ( " שפת כנען " - לשון כנען " ) - אך לא מן הנמנע שהייתה כוונה להשמיט מדברי הרמב ' ץ משפט כה נועז ומנוגד לדעה המקובלת . גס כאשר בא הרמב ' ץ למנות את שבחיה של העברית , שבזכותם נקראה לשון הקודש , ואומר שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו , הכה הוא הלשון שהקכ " ה יתעלה שמו מדבר בו עס נביאיו ועם עדתו < ... > ובו נברא העולם < .., > ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ , אברהם יצחק יעקב ושלמה וזולתם , yaKnn ) . >" ( r שמות ל , יג - עמ ' תצב ) ' אינו אומר ע > כך שהיא הייתה לשונם המורשת של בכי שם ובכי עבר ואברהם לפני בואו לארץ כנען - כנראה הייתה דעתו שכשם שארץ ישראל , היא ארץ הקודש , הופקדה לראשונה בידיהם של בני כנען , אף לשון הקודש כך . אין לנו אלא לתמוה בהערצה על יושר הסברה של הרמב " ן , חוקרי הלשונות של ימינו אמנם שאלו שאלה זו : " האבות הרי באו מארם נהריים , ושם לא דיברו בלשון מן הטיפוס העברי , כיצד אפוא מוצאים אנחנו את עם ישראל , אחרי ימי ההתנחלות , מתחיל לכתוב ולהשתמש בלשון שכבר הייתה בפי הכנעני אשר אותו הורישו ? התשובה האפשרית היחידה היא , שבאיזה שלב החליפו קדמונעו את לשונם " ( רביו , עמ ' . ( 14 השיטה היא אפוא מעיקרה כשיטת הרמכ " ן , גס אם בפרטים - איזו לשון דיברו בני ישראל לפני ההתנחלות , מתי חל שינוי הלשון - יש מקום לסברות שונות , ועוד יש להשתאות לאומץ לבו של הרמב " ן , הכותב דברים שאינם מתיישבים עם דברי חז " ל , ולחירות האינטלקטואלית של תקופתו , שהיה אפשר לכתוב בה דברים כאלה בלי להיות נאשם בכפירה בעיקר .

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר