תוכן העניינים

עמוד:8

. 1 כללי 96 ..................................................................................................................... . 2 ניסיון .................................................................................................................... 97 . 3 סיוע ...................................................................................................................... 99 . 4 שידול 100 ................................................................................................................. . 5 עצימת עיניים ....................................................................................................... 102 . 6 התנהגות חופשית במקור ....................................................................................... 104 . 7 הצדקות ופטורים .................................................................................................. 105 . 8 סמכות שיפוט אקס - טריטוריאלית 107 .......................................................................... ג . דוקטרינות שרגש הוא תנאי הכרחי להפעלתן ................................................................. 114 . 1 עבירות שנאה ....................................................................................................... 116 ( א ) הצגת הטיעון – עבירות השנאה סותרות את כלל אי - רלבנטיות המניע 116 .................. ( ב ) טיעון נגד ראשון – עבירות השנאה מפלילות מטרה ולא מניע צופה פני עבר ......... 117 I במשפט הישראלי ..................................................................................... 117 II במשפט ובאקדמיה בארצות - הברית ............................................................ 119 ( ג ) טיעון נגד שני – עבירות השנאה אינן סותרות את כלל אי - הרלבנטיות כיוון שעוסקות רק בעונש 125 ...................................................................................................... . 2 קנטור .................................................................................................................. 129 ( א ) הצגת הטיעון שדוקטרינת הקנטור סותרת את כלל אי - רלבנטיות המניע 129 ............... ( ב ) טיעון הנגד ..................................................................................................... 131 ( ג ) תשובה לטיעון הנגד 133 ....................................................................................... I הגישה המכנית לרגשות והגישה המעריכה להם .......................................... 133 II הטעות הטרמינולוגית בשימוש במונח " הצדקה חלקית " .............................. 136 ( ד ) סיכום ............................................................................................................ 141 . 3 פטור עקב חרטה בניסיון ....................................................................................... 142 ( א ) הטיעון – דוקטרינת פטור עקב חרטה בניסיון מוכיחה את אי - הנכונות התיאורית של כלל אי - רלבנטיות המניע ................................................................................. 142 ( ב ) טיעון הנגד 144 .................................................................................................... ( ג ) תשובה לטיעון הנגד 144 ....................................................................................... ( ד ) ביקורת על הדיון במשפט הישראלי במהות החרטה הנדרשת 147 .............................. ( ה ) סיכום ............................................................................................................ 151 פרק רביעי : בחינת נכונותו הנורמטיבית של כלל אי - הרלבנטיות המניע 153 ......................... א . מבוא 153 ........................................................................................................................ ב . תיאוריית הבחירה הגמולית 154 ......................................................................................... . 1 תיאוריית הבחירה הגמולית וכלל אי - רלבנטיות המניע , בתיאורו כטעם לפעולה 156 .......... . 2 תיאוריית הבחירה הגמולית וכלל אי - רלבנטיות המניע בתיאורו כרגש ........................ 163 ג . תועלתנות .................................................................................................................. 169 . 1 הטיעון שהתועלתנות מצדיקה את כלל אי - הרלבנטיות .............................................. 169

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר