תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 13 ................................................................................................................... פרק ראשון : המושגים " כוונה " , " מטרה " ו " מניע " במשפט הפלילי הישראלי 19 .................. א . מבוא 19 .......................................................................................................................... ב . ההבחנה הבסיסית בין מניע למטרה ................................................................................ 21 ג . היישום המוטעה של ההבחנה בין מניע למטרה ................................................................ 23 ד . הסיבה ליישום המוטעה 24 ................................................................................................ ה . הזהות שבין כוונה למטרה כרכיבים נפשיים ..................................................................... 28 ו . ההבחנה בין כוונה למטרה על סמך תיאוריית שני הצירים ................................................. 30 ז . הטעות האמפירית של מנסחי תיקון 34 ........................................................................... 39 ח . החלת עקרון הרזולוציה 36 ................................................................................................ ט . השוואה בין שתי שיטות הסיווג באספקלריה של הלכת הצפיות 38 ........................................ י . עמדתו הלא קוהרנטית של בית המשפט העליון 41 ............................................................... יא . השוואה בין שיטת הסיווג המוצעת לעמדתו של קוגלר ..................................................... 47 יב . החלת מודל הפרשנות הקונסטרוקטיבית של דבורקין 50 ....................................................... יג . ההבחנה בין מניע ליחס חפצי כלפי נסיבות 53 ..................................................................... פרק שני : הגדרת המניע בתיאוריית המשפט הפלילי האנגלו - אמריקני ............................. 59 א . מבוא 59 .......................................................................................................................... ב . הגדרת כוונה / מטרה ...................................................................................................... 61 ג . הגדרת המניע באופן משולב גם כסוג של כוונה וגם כמובחן ממנה 62 .................................... ד . הגדרת המניע כסוג של כוונה ......................................................................................... 66 ה . הגדרת המניע כטעם לפעולה 69 ........................................................................................ ו . הגדרת המניע כדחף ...................................................................................................... 72 ז . הבחנה בין מניע לכוונה / מטרה על סמך דוקטרינת התוצאה הכפולה .................................. 76 ח . הגדרת המניע כתכונת אישיות ........................................................................................ 82 ט . הבחנה בין רגש לרצייה שיושג היעד 83 ............................................................................. י . סיכום .......................................................................................................................... 92 פרק שלישי : בחינת נכונותו התיאורית של כלל אי - רלבנטיות המניע למשפט הפלילי המהותי .................................................................................................. 95 א . מבוא 95 .......................................................................................................................... ב . דוקטרינות שמטרה היא תנאי הכרחי להפעלתן ................................................................ 96 7

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר