מבוא

עמוד:8

גן הילדים , שהיה ועודנו מוסד חינוכי ייחודי , שונה ומובדל מבית הספר . את השינויים ואת החידושים שהתחוללו במשך השנים בגן הילדים כינינו ‘ צמתים ‘ או ‘ תפניות ‘ , וכאשר יצאנו לחפש אותם נדרשנו למונח ‘ פרדיגמה ‘ ברוח ‘ המבנה של מהפכות מדעיות ‘ של קון ( קון , . ( 1977 לדעת קון , פרדיגמה היא הצד השווה של חברי קהילה מדעית . הוא הגדיר את מאפייניה של קהילה זו כך : אנשיה קיבלו חינוך דומה , וכניסתם למקצוע הייתה דומה ; הם קראו ספרות מקצועית דומה והפיקו ממנה לקחים דומים ; חברי הקהילה עוקבים אחרי מטרות משותפות , והם גם אחראים לחינוכם של ממשיכיהם . לעתים , ציין קון , התקשורת המקצועית של הקהילה המדעית עם קהילות מדעיות אחרות כרוכה בקשיים בגלל ההבדלים בפלטפורמות הדיסציפלינריות והאידאיות , ועל כן היא יוצרת אי הבנה ומחלוקות מהותיות . כל שינוי , טען קון , מזעזע פרדיגמה קיימת שלטת , ואם ב ‘ משבר ‘ עסקינן , באותה נתינת דעת כללית על שמשהו אינו כשורה , כי אז מתבשרים אנו על בואה של מהפכה בפרדיגמה ועל היוולדו של מכניזם של תיקון . בהתאם לתיאורו של קון , יש להתייחס גם לקהילה המדעית מקצועית של הגיל הרך , הכוללת חוקרים בתחום הגיל הרך , מכשירי גננות וקובעי מדיניות החינוך בגיל הרך , הן בארץ הן בעולם המערבי . המשותף לקהילה זו הוא שהחברים בה חולקים את אותה פרדיגמה או מערכת של פרדיגמות , ומשום שהמאפיינים שנמנו לעיל הולמים מאוד את אנשי הקהילה שעניינה המקצועי הוא חינוך הילדים בגיל הרך , חבריה מאמינים באותן תא וֹ ריות נבחרות העוסקות בהתפתחות הילד כבסיס להבנתו , ואף מפיקים מהן ‘ תורות גן ‘ . בחלוף העתים נ ֶהגו תאוריות חדשות , ואלה האירו את הילד ואת הילד וּ ת באור חדש וחוללו שינויים בפרדיגמה , ובעקבותיהן נוסחו תורות חדשות הנוגעות לחינוך הילד הרך ולטיפול בו , ולא ניכר בזה אלא מעגל חיים טבעי של קהילה מקצועית דינמית , מתפתחת , פורחת , הבודקת שוב ושוב את עצמה ואת מערך המונחים והמושגים שלה . כחברות בקהילה המקצועית והמדעית העוסקת בגיל הרך , יצאנו למסע בשבילי הזמן : הולדת רעיון גן הילדים באירופה , המעבר לארץ ישראל , וליישוב העברי החדש שהחל להתפתח בה , הקמת המדינה , קליטת העליות השונות וההתמודדות עם השינויים הכלכליים והאידאולוגיים בחברה הישראלית ועם השפעתם הישירה והעקיפה של כל אלה על החינוך במדינת ישראל עד סוף המאה העשרים .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר