הגדרות

מתוך:  > מיהו האדם > הגדרות

עמוד:13

הגדרות ראשית החיפוש אחר תשובה לשאלה העומדת במרכז הספר כרוכה בבירור כמה ממושגי היסוד של הפילוסופיה , ולפיכך ראוי לפתוח בהגדרת המונחים הבסיסיים ביותר שיחזרו ויעלו לכל אורך הספר . אמנם הגדרות לעולם אינן הגדרות גרידא ותו לא , ככל דבר אחר , וכפי שכבר מצאנו אצל שפינוזה למשל , הן עצמן מכוונות אל ההמשך , מקפלות בתוכן את שיצמח מתוכן ומיוסדות על הנחות יסוד אחרות , לרוב נסתרות במבט ראשון . ההגדרות אף אינן מעל הביקורת . מלוא תוכנן ומשמעותן יתמלא רק לאחר השלמת הדברים , אולם עדיין הן חיוניות לצורך הבהרת הדיבור ויצירת בסיס דיבור משותף , ולו ארעי וראשוני בלבד , נתון עצמו לביקורת ככל שיהא , לשם הבנת הטיעונים . יקרה שהגדרות תחשופנה למונחים ששימושם שונה מעט או הרבה מהשגור אצל קורא זה או אחר , אזי רב ערכן שבעתיים למניעת אי הבנות . אובייקט : ישות בעולם התופעות . מושא ההכרה . אובייקטיפיקציה : הפיכה לאובייקט . סובייקט : מבחינה הכרתית - האני המכיר , בניגוד לאובייקט ( המושא ) המוכר . מבחינה אונטולוגית - הישות אשר בה ולה קורים המאורעות המנטאליים . המצע שבבסיס ( סוב - ייקט ) כל חשיבה וחוויה , הקודם להן ומכונן את האובייקטים . עם פיתוח הדברים עשוי להתגלות יחס מורכב יותר אף הדדי בין הסובייקט והאובייקטים , בין הסובייקט והעולם . כמו כן יתברר , עם שינוי דיאלוגי , שזהו האני של מהלך הקוגיטו ( אך לא העצם החושב ) , התודעה הפרה רפלקטיבית , הראשונית , טרם חזרתה אל עצמה ( אך לא אין ) והמכונן את הווייתו של אדם כאדם ( לכן לא " אחרת מהיות " ) . כל זאת בהמשך . עולם התופעות : כל מה שמופיע לפני הכרתי . סך כל האובייקטים . העולם : כל היש . תפישה אימננטית של העולם , ועם זאת רוחנית . רוחניות : הכרתית - תפישת הפרטים בעולם כקשורים ביניהם ואל העולם בכללו , ובפועל מעבר הדדי בין האינדיבידואלי

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר