מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017

עמוד:2

The Israeli Democracy Index 2017 Tamar Hermann Chanan Cohen , Ella Heller , Tzipy Lazar - Shoef , and Fadi Omar עריכת הטקסט : ענת ברנשטיין , נועה שליטין עיצוב הסדרה : לוטה עיצובים ביצוע גרפי : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת " ב ISBN 978 - 965 - 519 - 207 - 0 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ח נדפס בישראל , 2017 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת " ד , 4702 ירושלים 9104602 טל ' : 02 - 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא " ל : orders - idi . org . il טל ' : ; 02 - 5300800 פקס : 02 - 5300867 הדברים המתפרסמים בספר זה לא בהכרח משקפים את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה . כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר