תקציר

עמוד:10

ה . הגוף המרכזי יקבע , לאחר היוועצות בגורמים המתאימים מהאקדמיה ומהתעשייה , כללים מנחים לבדיקת הסיכויים לזיהוי חוזר ולבחינת הצורך בפרסום תחת הגבלות , על בסיס מבחן המידתיות המקובל כיום בביקורת שיפוטית על החלטת רשות מינהלית . ו . הגוף המרכזי יבחן ויכריע בעצמו , לאחר היוועצות במומחה טכנולוגי וביועץ אבטחת מידע , באשר לסיכויים לזיהוי חוזר ובאשר לפרסום יזום של מאגר מידע , עם או בלי הגבלות הנובעות מעילת המידתיות . בדרך זו יובטח כי מדיניות הפרסום היזום תהיה אחידה וכי השיקולים שיישקלו יכללו הן שיקולים הנוגעים להגנת הפרטיות והן שיקולים הנוגעים להגברת השקיפות והאחריותיות של הממשלה כלפי האזרחים . ז . הגוף המרכזי יקבע הנחיות ברורות , צופות פני עתיד , באשר להקמה , לארגון ולשמירה של מאגרי מידע חדשים באופן שיאפשר את פרסומם היזום בהליך מהיר , זול ויעיל .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר