תוכן העניינים

עמוד:6

ה . פרסום יזום של מאגרי מידע בישראל 53 . 1 המצב החקיקתי הקיים 53 . 2 ההסדר המוצע בהחלטת הממשלה ובדוח הצוות הבין משרדי 55 ו . דיון והמלצות 61 . 1 המצב הקיים 61 . 2 המלצות 64 ( א ) הטלת חובה בחוק חופש המידע לפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים 64 ( ב ) הסמכת גוף אחד לביצוע מכלול הפעולות הקשורות ביישום ההחלטה 65 ( ג ) קביעת כללי אצבע לסיווג מידע ולמיפוי מהיר של מאגרי מידע שאינם כוללים מידע מזהה 68 ( ד ) קביעה ואימוץ כללים מנחים להתממה ולזיהוי חוזר 70 ( ה ) קביעת מתווה למרחב השיקולים הרלוונטיים לאיזון בין אינטרסים מתנגשים 71 ( ו ) בניית מאגרי מידע חדשים 75 ז . סיכום 76

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר