תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים תקציר 7 א . רקע 11 ב . חשיבות הפרסום היזום של מאגרי מידע ממשלתיים ותכליותיו 18 . 1 התכלית הדמוקרטית 18 . 2 התכלית הכלכלית 21 ג . הבעיה : פרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים כבררת מחדל והפגיעה הצפויה בזכות לפרטיות 27 . 1 הזכות לפרטיות בעולם דיגיטלי : רקע 27 . 2 פרטיות ופרסום יזום של מאגרי מידע שלטוניים 30 ד . פרסום יזום ומזעור הפגיעה בפרטיות : סקירת הפתרונות המוצעים בספרות ובמשפט המשווה 33 . 1 סיווג של מאגרי מידע והגדרה מראש של מאגרים מותרים לפרסום יזום 34 . 2 פרסום יזום מתוך מזעור הסיכונים לפגיעה בפרטיות 36 ( א ) מהי התממה ומהן טכניקות ההתממה המ וּכּ רות ? 38 ( ב ) התממה וסכנת הזיהוי החוזר 41 . 3 איזון בין האינטרסים המתנגשים 47

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר