אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים

עמוד:2

Transparency in the Digital Age : Privacy , Personal Information and Proactive Disclosure of Government Datasets Rachel Aridor - Hershkovitz , Tehilla Shwartz Altshuler עריכת הטקסט : מיכאלה קלי , ענת ברנשטיין עיצוב הסדרה : יוסי ארזה עימוד והבאה לדפוס : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת “ ב ISBN 978 - 965 - 519 - 206 - 3 © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ח נדפס בישראל , 2017 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת “ ד , 4702 ירושלים 9104602 טל ' : -02 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא “ ל : orders @ idi . org . il טל ' : ; 02 - 5300800 פקס : -02 5300867 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר