הערות לגיליון 78

עמוד:

הערות לגיליון 78 הערות למאמר אורות אדומים ( עמ ' 4 ) 1 על תפיסת הלוחמ ” מ ראה : דני אשר , עם הפנים קדימה , מבט מל ” מ , גיליון , 71 ינואר , 2015 עמ’ . 38 – 36 2 אל ” ם שייע בר מסדה , סגן קמנ ’’ ר , למוד תוד ’’א כיצד ? , תוד ” א מס ’ , 14 ספטמבר , 1978 עמ ’ . 3 3 היערכות להטמעת תודעת אויב ( תוד ” א ) בצה ” ל – מתוך “ מעשה אמ ” ן ” – כרך ב’ מקורות והערות למאמר " הבוגד שלא בגד " ( עמ ' 7 ) The March of Time , Alexander Orlov , St . Fermins Press , 2004 Stalin ' s Agent – The Life And Death Of Alexander Orlov , Boris Volodarsky , Oxford University Press , 2015 The FBI ' s K . G . B . Genera , Edward Gazur , New York , 2002 Deadly Illusions , John Costello , Oleg Tsarev , New York , 1993 Razvedka I Kremel , General Pavel Sudoplatov , Moscow , 1996 Vsio O Vneshnoy Razvedke , Alexander Kolpa - diki & Dimitry Prokhorov , Moscow , 2002 1 גם על אודות ארנולד דויטש מתוכננת כתבה במסגרת זו של " יהודים במודיעין הסובייטי " . 2 אורלוב לא סיפר שום פרט על בית ספר זה ועל חניכיו כאשר נחקר לימים על ידי ה . IBF - 3 לאחר סיום מלחמת האזרחים בניצחון הלאומנים , דרש פרנקו מברה " מ להחזיר את הזהב הספרדי . הסובייטים הודו רק בשנת 7591 כי הזהב נמצא בידיהם , אך החזירו אותו רק לאחר שספרד חזרה למשטר דמוקרטי , לאחר מות פרנקו , ולא לפני שקיזזו ממנו את הוצאות הסיוע הסובייטי לממשלת ספרד הרפובליקנית . The" sensational secret behind the 4 damnation of Stalin " . 5 המשטרה החשאית בתקופת הצאר . 6 היה זה רק בשנת , 1965 כאשר בחקירה נוספת על ידי . I . B . F הוא נשאל על אדם בשם מרק זבורובסקי ( , ( Zborowski שהיה סוכן סובייטי בקרבתו של טרוצקי בצרפת . בזמנו נודע לאורלוב על סוכן בשם " מרק " , וכאשר נשאל עליו הוא מסר לחוקריו את אשר ידע עליו . הערות למאמר המודיעין במלחמת ששת הימים ( עמ ' 22 ) 1 עמוס גלבוע , מר מודיעין , אהר ’ לה , אלוף אהרון יריב , ראש אמ ” ן , הוצאת המרכז למורשת המודיעין ( מל ” מ ) , אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה . ידיעות אחרונות , ספרי חמד , 2013 עמ ’ . 228 2 שם , עמ ’ . 248 3 שם , עמ ’ . 295 - 294 4 דוגמת ישראל בר , שנתפס על ידי השב ”כ ב , 1961 - לאחר שריגל עבור המודיעין הצבאי הסובייטי והופעל על ידי השלוחה החשאית הסובייטית בישראל . זאב אבני , איש משרד החוץ , שנתן שירותים למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים , הופעל ע ” י המודיעין הסובייטי ונתפס ב . 1965 - קבוראק יעקוביאן , שריגל בשליחות המודיעין המצרי כסוכן בלתי חסוי בכיסוי עמוק , ונתפס ב . 1963 - 5 ראה ד ” ר רונן ברגמן , בשירות אמא רוסיה , ידיעות אחרונות , 7 ימים , עמ ’ , 22 - 32 עמ’ . 28 זהות הסוכן נחשפה ע ” י עריק מה , KGB - Mitrokhin Vasili שהיה ארכיבאי במינהל הראשי מס ’ . 1 חרף חשיפתו לא ברור מה הייתה רמת הפעלת הסוכן , היקפה ומהותה . 6 ראו שיגור אוניית הביון של הצי השישי “ ליברטי ” Liberty USS מספרד לאגן המזרחי של הים התיכון , ביום . 8 . 6 . 1967 האונייה נפגעה על ידי מטוסי חיל האוויר וספינות טורפדו של חיל הים . . Michael Herman , Intelligence Services in 7 The Information Age , Theory and Practice , London , Frank Cass Publications 2001 p . 39 , 90 8 ראה למשל פרשת רפעאת אל גמאל ( שם קוד “ יתד ” ) , שהופעל כסוכן כפול על ידי אנשי השב ” כ דוד רונן ומוטקה שרון מול המודיעין המצרי והדליף חומר מבוקר כי ההתקפה הישראלית המתוכננת בציר הדרומי וכן על מגבלות חיל האוויר הישראלי . 9 ראו ספרו של משה דיין , אבני דרך - אוטוביוגרפיה , הוצאת עידנים ודביר , 1976 , עע , 768 עמ ’ . 423 10 פריסת ספינות טורפדו , פריגטות , משחתות ונחתות טנקים , תוך דילול הכוח הימי בים התיכון . 11 ראה מה ” ד היסטוריה , מלחמת ששת הימים , דצ ’ 1971 עמ ’ . 29 12 דני אשר , מלחמה כוללת מוגבלת בממדיה , המענה התורתי צבאי מצרי לבעיות שהציבה מערכת ההגנה הישראלית בחזית סיני ערב מלחמת יום הכיפורים , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , אוניברסיטת חיפה , אוקטובר , 2002 עמ ’ . 17 13 מבוסס על מקורות מצרים , ובכללם : הרמטכ ”ל דאז , פריק אוול מוחמד פאוזי : מלחמת שלושת השנים , ; 1970 - 1967 מפקד החזית דאז , פריק אוול עבד אל - מוחסן כאמל מורתגי : הפריק מורתגי מציג את האמת ; פריק צלאח אל - דין אל - חדידי : עד ( ראייה ) למלחמת ; 67 זכרונות מושיר עבד אל - ע ’ ני ג ’ מסי , ואחרים שזיכרונותיהם מופיעים בספרו של ד ” ר מוחמד אל - ג ’ ואדי , הדרך אל התבוסה . 14 ראש המודיעין הצבאי דאז , פריק מוחמד אחמד צאדק , טוען בזכרונותיו ההיפך מכך . לטענתו , המודיעין שלל את המידע בדבר ריכוזי הכוחות הישראליים , בעוד שההנהגה קיבלה אותו ופעלה בהתאם לכך והכניסה את הכוחות לסיני . 15 הסובייטים העבירו את דיווחיהם על הריכוזים הישראלים בחזית הסורית למצרים בצינורות שונים . ראש הממשלה קוסיגין אישר זאת בפני שר ההגנה המצרי שמס בדראן בעת פגישתם במוסקבה ב 26 - במאי . מידע כזה נמסר לאנואר אל - סאדאת בעת ביקורו במוסקבה ב 12 - במאי , והוא העבירו לידיעת נאצר ועאמר . בדומה לכך העבירו ה KGB - מידע דומה למודיעין הצבאי המצרי , והשגריר הסובייטי בקהיר למשרד החוץ המצרי . השגריר המצרי במוסקבה העביר ב 27 - במאי דיווח דומה שמסר לו משרד החוץ הסובייטי , וכי בפגישתו עם שר ההגנה גרצ ’ קו , אמר לו הלה בתגובה לכך שלא נמצאו כל ריכוזי כוחות בגבול , כי בידי הסובייטים מצויים אפילו שמות מפקדי החטיבות והגדודים הישראלים הנמצאים בריכוזים אלה . מבוסס על זכרונותיו של השר הסורי מרואן חבש : הנחות ועובדות , וכן על מחקרו של החוקר הרוסי אלכסנדר רוזין : הצי הסובייטי במלחמת ששת הימים ב . 1967 - 16 קביעה זו של נאצר הסתמכה בין השאר על מידע שקיבל באופן אישי מהמודיעין ההודי . זכרונותיו של ראש המודיעין הצבאי המצרי , פריק מוחמד צאדק . הערות למאמר " מבצע מוקד" והחיקויים שלא צלחו ( עמ ' 27 ) 1 מיכאל אורן , ששה ימים של מלחמה – המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון הוצאת " דביר " תל אביב , . 2004 ע ' . 219 2 דני שלום , " כרעם ביום בהיר , כך הושמדו חילות האוויר הערביים במלחמת ששת הימים " , " באוויר " פרסומי תעופה , ראשון לציון , 2002 , ע ' . 59 - 57 Cooper , Arab Mig – 19 Tom & Nicolle David 3 and Mig 21 units in combat , Osprey combat aircraft , U . K 2004 , pp . 7 - 15 4 שם , ע ' . 39 5 שם , ע ' . 66 6 אליעזר ( צ ' יטה ) כהן , צבי לביא , " השמיים אינם הגבול – סיפורו של חיל האוויר הישראלי " ספריית מעריב , תל אביב , 1990 ע ' . 272 - 271 7 רן פקר , יומן מבצעים , בהוצאת " ידיעות ספרים , תל אביב , 2013 ע ' . 133 - 109 8 דני שלום , ע ' . 59 - 61 מיכאל בר זוהר , וניסים משעל , " צה " ל המבצעים הגדולים , גילויים חדשים ועדויות מרתקות " , הוצאת ידיעות ספרים וספרי חמד , תל אביב , 2013 ע ' . 72 " השמיים אינם הגבול – סיפורו של חיל האוויר הישראלי " ע ' . 273 9 טייס מצרי עורק עם מטוסו לישראל   , סרן מחמוד עבאס חילמי , עורק עם מטוסו לישראל , מתוך " אתר חיל האוויר " // : http . IAF / he - 3523 - 4574 / il . org . iaf . www aspx 10 שמעון אביבי , כשהחתן של נאצר נפל בשבי ישראל , מבט למל " ם , כתב עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין , גיליון 77 מרץ , 2017 ע ' . 65 וכן בע ' . 22 11 יוסי מלמן , דן רביב , מלחמות הצללים , המוסד וקהיליית המודיעין , ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל אביב , 2012 ע ' . 154 - 151 12 מיכאל בר זוהר ניסים משאל , " מיג , 21 השתגעת ? " מתוך : " המוסד , המבצעים הגדולים " הוצאת ידיעות ספרים וספרי חמד , תל אביב , 2010 ע ' . 155 - 145 מאיר עמית , ראש

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר