חרדה היא הזדמנות

עמוד:4

חרדה היא הזדמנות מאת : עודד מבורך עורכת מלווה בשלב גיבוש הרעיון : יוספה אבן שושן ייעוץ מדעי : זיוה עודד נדפס בישראל , תשע״ו 2016 — כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 6136102 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . הוצאת מטר ב - ANXIETY IS OPPORTUNITY By ODED MEVORACH Copyright © 2016 by Matar Publishing House Ltd . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel - Aviv 6136102 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר